Is-Bwyllgor Indemniadau dogfennau , 29 Mehefin 2011

Is-Bwyllgor Indemniadau
Dydd Mercher, 29ain Mehefin, 2011

Rhaglen

1. Datganiad o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen.

2. Ymddiheuriadau

3. Ethol cadeirydd

Penodi Cadeirydd ar gyfer yr Is-Bwyllgor hwn.

4. Cau allan y wasg a'r cyhoedd

Ystyried mabwysiadu'r isod:

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, gyrru'r wasg a'r cyhoedd allan o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn, oherwydd ei bod yn ymwneud â gwybodaeth y gellid cynnal hawliad am fraint gyfreithiol broffesiynol yn ei chylch mewn achos cyfreithiol.”

5. Cais gan gynghorydd

(a)Ystyried cais am indemniad gan Gynghorydd mewn perthynas â chostau cyfreithiol a gafwyd wrth amddiffyn cwyn o gamymddwyn yr ymchwilir iddi gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a Phanel Dyfarnu Cymru.

(b)Cyflwyno copi o'r cais, y dogfennau cefnogol a'r cyngor cyfreithiol cyfrinachol sydd wedi ei gynnwys mewn Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol / Swyddog Monitro.Cysylltiadau

 • Gwasanaeth Cyfreithiol a Phwyllgorau

  Adran y Rheolwr Gyfarwyddwr

  Swyddfeydd y Cyngor

  Llangefni

  Ynys Môn

  LL77 7TW

  Tel: (01248) 752 568

  Fax: 01248) 752 132

  Email: cyfraithpolisi@ynysmon.gov.uk