Manylion y penderfyniad

Applications Arising

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

7.1  FPL/2019/217 – Cais llawn ar gyfer codi 17 o anheddau fforddiadwy, adeiladu dwy fynedfa newydd ar gyfer cerbydau a 3 mynedfa amaethyddol newydd, gosod gorsaf bwmpio ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled ar dir ger Stad Craig y Don a Cherry Tree Close, Benllech

 

PENDERFYNWYD gohirio’r penderfyniad ar y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rheswm a roddwyd.

 

7.2  19C1231 – Cais amlinellol ar gyfer codi 32 annedd marchnad a 4 annedd fforddiadwy, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau a cherddwyr, darparu man chwarae a mannau agored ynghyd â manylion llawn y fynedfa a’r gosodiad ar dir ger Stad Cae Rhos, Ffordd Porthdafarch, Caergybi

 

       PENDERFYNWYD cadarnhau penderfyniad blaenorol y Pwyllgor i wrthod y cais yn groes i argymhelliad y swyddog a hynny am y rhesymau a roddwyd.

 

7.3 FPL/2020/92 – Cais llawn ar gyfer creu 2 le parcio yn 3 Bronallt, Ffordd Cambria, Porthaethwy

 

       PENDERFYNWYD cadarnhau penderfyniad blaenorol y Pwyllgor i wrthod y cais yn groes i argymhelliad y swyddog a hynny am y rhesymau a roddwyd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 02/12/2020

Dyddiad y penderfyniad: 02/12/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/12/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: