Manylion y penderfyniad

Gweddill y Ceisiadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

2.1  OP/2019/5 - Cais amlinellol ar gyfer dymchwel yr adeiladau presennol ynghyd â chodi 52 annedd fforddiadwy gyda datblygiadau cysylltiedig sy’n cynnwys manylion llawn am y fynedfa i gerbydau ar dir

ger Huws Gray, Stryd y Bont, Llangefni.

 

PENDERFYNWYD ymweld â’r safle am y rhesymau a roddwyd.

 

12.2 FPL/2019/200 – Cais llawn i godi ffensys yn Ysgol Gynradd Pentraeth, Ffordd Tanrallt, Pentraeth.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag

argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd

wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.3 FPL/2019/226 - Cais llawn ar gyfer codi tri chaban gwyliau, creu trac mynediad, diwygio’r fynedfa bresennol ynghyd â gosod cyfleuster trin carthffosiaeth ar dir yn Fronwen, Niwbwrch.

 

PENDERFYNWYD ymweld â’r safle am y rhesymau a roddwyd.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 02/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 02/10/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: