Manylion y penderfyniad

Gweddill y Ceisiadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

12.1  OP/2019/14 - Cais amlinellol ar gyfer codi annedd gyda’r holl faterion wedi cadw'n ôl ar dir ger Gelli Aur, Brynsiencyn

 

Penderfynwyd caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys ynddo ac ar yr amod hefyd na cheir unrhyw sylwadau sy’n codi unrhyw faterion newydd cyn i’r cyfnod cyhoeddusrwydd ddod i ben.

 

12.2 DEM/2019/14 - Cais i benderfynu a oes angen caniatâd ymlaen llaw ar gyfer dymchwel yr ysgol bresennol yn Ysgol Gynradd Llaingoch, Ffordd Ynys Lawd, Caergybi

 

Penderfynwyd bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn rhoi caniatâd ymlaen llaw yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys ynddo ac ar yr amod hefyd bod y manylion sydd wedi eu cynnwys yn y Cynllun Rheoli Amgylcheddol ar gyfer Gwaith Dymchwel (DEMP) a’r Cynllun Rheoli Traffig yn ystod y Gwaith Dymchwel (DTEMP) yn dderbyniol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

 

12.3 FPL/2019/207 - Cais llawn ar gyfer codi 15 o anheddau yn cynnwys 8 annedd fforddiadwy ynghyd â chreu mynedfa newydd a datblygiadau cysylltiedig ar safle’r hen Marquis Inn, Rhosybol

 

Penderfynwyd caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys ynddo a’r newidiadau a amlinellwyd yn y cyfarfod ac yn amodol hefyd ar gytundeb Adran 106 mewn perthynas â chyfraniad i’r isadeiledd, tai fforddiadwy a’r gofynion o ran llecynnau agored.  

 

Dyddiad cyhoeddi: 06/11/2019

Dyddiad y penderfyniad: 06/11/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: