Manylion y penderfyniad

Gweddill y Ceisiadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

12.1 FPL/2019/300 - Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu ynghyd a creu man parcio newydd yn 15/16 Coedwig Terrace, Penmon.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.2 DEM/2019/17 – Cais i benderfynu cymeradwyaeth blaenorol i ddymchwel yr hen Ysgol Parch Thomas Ellis, Maes Hyfryd Road, Caergybi.

 

Penderfynwyd bod cymeradwyaeth blaenorol yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cael ei roi yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig a hefyd yn amodol ar dderbyn Cynllun Rheoli amgylchedd Dymchwel (DEMP) a Chynllun Rheoli Traffig Dymchwel (DTEMP).

 

12.3 DEM/2019/18 – Cais i benderfynu cymeradwyaeth blaenorol i ddymchwel yr hen Lyfrgell Caergybi, Stryd Newry, Caergybi.

 

Penderfynwyd bod cymeradwyaeth blaenorol yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cael ei roi yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig a hefyd yn amodol ar dderbyn Cynllun Rheoli amgylchedd Dymchwel (DEMP) a Chynllun Rheoli Traffig Dymchwel (DTEMP), cadarnhad o’r cynigion adfer a chadw’r coed sydd ger y safle.

 

12.4 DEM/2019/19 - Cais i benderfynu Cymeradwyaeth blaenorol am dymchwel arfaethedig i Ygol Gynradd y Parc, Maes Yr Haf, Caergybi.

 

Penderfynwyd bod cymeradwyaeth blaenorol yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cael ei roi yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig a hefyd yn amodol ar dderbyn Cynllun Rheoli amgylchedd Dymchwel (DEMP) a Chynllun Rheoli Traffig Dymchwel (DTEMP), cadarnhad o’r cynigion adfer.

 

12.5 22C197E/VAR - Cais dan Adran 73 i amrywio amod (01) er mwyn ymestyn yr amser a ganiateir ar gyfer cychwyn y gwaith ynghyd â chyflwyno manylion i ollwng amodau 05 (deunyddiau y bwriedir eu defnyddio) 07 (cynllun tirlunio) 09 (lefelau’r slab) 10 (archeoleg) 12 (cynllun draenio) 14 (y modd y bwriedir trin y ffiniau)15 (arwynebeddau caled) a 17 (goleuadau allanol) o gais cynllunio cyfeirnod 22C197B (Codi 21 o gabanau pren ar gyfer eu defnyddio i bwrpas gwyliau) yn Tan y Coed, Biwmares.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig ynghyd ag amod ychwanegol mewn perthynas â mannau pasio, cytundeb adran 106, ac yn amodol hefyd ar dderbyn sylwadau gan Wasanaethau Cynllunio Archeolegol Gwynedd mewn perthynas â’r Cynllun Archeolegol.

 

12.6 FPL/2019/258 - Cais llawn ar gyfer dymchwel adeilad presennol ynghyd a chodi chwech fflat un ystafell wely yn ei le yn Nghlwb Cymdeithasol Biwmares, Steeple Lane, Biwmares.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig

 

12.7 FPL/2019/299 - Cais llawn ar gyfer codi ystafell ddosbarth symudol sydd yn cynnwys creu maes parcio a ardal chwarae yn Ysgol Y Tywyn, Ffordd Minffordd, Caergeiliog.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig ac yn amodol hefyd ar dderbyn sylwadau’r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Dyddiad cyhoeddi: 08/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 08/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/01/2020 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: