Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 24ain Gorffennaf, 2019 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 322 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gafwyd ar 3 Gorffennaf, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gafwyd ar 3 Gorffennaf, 2019.

4.

Ymweliad Safleoedd pdf eicon PDF 194 KB

Cyflwyno, gofnodion yr ymweliadau safle a gafwyd ar 17 Gorffennaf, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliadau â safleoedd cynllunio a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf, 2019 ac feu’ cadarnhawyd fel rhai cywir, fodd bynnag PENDERFYNWYD ail ymweld â’r 3 safle gan nad oedd mwyafrif Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion wedi gallu bod yn bresennol ar yr ymweliadau safle.

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw siaradwyr cyhoeddus yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

6.

Ceisiadau fydd yn cael eu gohirio pdf eicon PDF 282 KB

6.1  HHP/2019/129 – Ty Arfon, Lon Refail, Llanfairpwll

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

6.1  HHP/2019/129 – Cais llawn i godi garej newydd ar wahan yn  Ty Arfon, Lôn Refail, Llanfairpwll

 

PENDERFYNWYD ail ymweld â safle’r cais.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 859 KB

7.1  FPL/2019/116 – St David’s, Stryd Athol, Cemaes

7.2  VAR/2019/14 – Cae Eithin, Malltraeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1  FPL/2019/116 – Cais llawn i newid defnydd hen eglwys i fod yn ddwy uned wyliau ynghyd ag addasiadau ac estyniadau yn St. Davids, Stryd Athol, Cemaes

 

PENDERFYNWYD ail ymweld â safle’r cais. 

 

7.2  VAR/2019/14 – Cais o dan Adran 73A ar gyfer dileu amod (08) (lefel llawr gorffenedig) ac amrywio amod (11) (cynlluniau a ganiatawyd dan cais am y materion a gadwyd yn ôl rhif 15C48J/FR/DA) o ganiatâd cynllunio amlinellol rhif 15C48H (cais amlinellol ar gyfer codi annedd ynghyd a creu mynedfa newydd i gerbydau) er mwyn galluogi diwygio gosodiad a dyluniad yr annedd a’r modurdy a ganiatawyd gynt ynghyd a codi wal amddiffyn llifogydd perimedr newydd yn Cae Eithin, Malltraeth

 

PENDERFYNWYD ail ymweld â safle’r cais.

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

10.

Ceisiadau'n Gwyro pdf eicon PDF 587 KB

10.1  VAR/2019/34 – 8 Ger y Môr, Rhosneigr

10.2  VAR/2019/32 – Yr Erw, Llansadwrn

10.3  VAR/2019/42 – Fferm Garreg Fawr, Trearddur

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

10.1  VAR/2019/34 – Cais dan Adran 73 i amrywio amodau (13) (mynediad) a (15) (cyfleuster parcio ceir) o ganiatâd cynllunio amlinellol 28C511 (cais amlinellol ar gyfer dymchwel yr annedd bresennol ynghyd â chodi 4 o fflatiau) a amodau (02) (tirlunio), (03) (mynediad), (07) (cyfleuster parcio ceir) a (08) (cynlluniau a gymeradwywyd) o’r materion cysylltiedig a gadwyd yn ôl ar gais 28C511A/DA (cais mewn perthynas â’r materion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi 4 fflat) er mwyn diwygio’r cynlluniau a gymeradwywyd fel y gellir altro’r fynedfa i’r safle, parcio a thirlunio yn 8 Ger y Môr, Rhosneigr

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

10.2  VAR/2019/32 – Cais dan Adran 73A i amrywio amod (02) (manylion draenio) o ganiatâd cynlllunio cyfeirnod 17C126F/DA (cais mewn perthynas â’r materion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi annedd) er mwyn galluogi cyflwyno’r manylion yn dilyn cychwyn gwaith yn Yr Erw, Llansadwrn

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

10.3  VAR/2019/42 – Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (02) o ganiatâd cynllunio rhif 46C410F (codi 13 o dai) er mwyn galluogi cyflwyno manylion terfynnau ar ôl i’r gwaith gychwyn ynghyd a dileu amod (07) (ecoleg) yn Garreg Fawr Farm, Bae Trearddur

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau a oedd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig ynghyd â chytundeb A106 bod 4 annedd fforddiadwy yn cael eu cynnwys fel rhan o’r datblygiad.

 

11.

Cynigion Datblygu gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 352 KB

11.1  OP/2019/8 – Tyn Pwll, Brynsiencyn

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

11.1  OP/2019/8 – Cais amlinellol gyda’r holl faterion wedi eu cadw’n ôl ar gyfer codi annedd ar dir yn Tyn Pwll, Brynsiencyn

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais a rhoi hawl i weithredu i’r Swyddogion wedi i’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus statudol ddod i ben.

 

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 968 KB

12.1  FPL/2019/162 – Ysgol Gynradd Morswyn, Ffordd Cyttir, Caergybi

12.2  FPL/2019/161 – Ysgol Gynradd Pencarnisiog, Pencarnisiog

12.3  FPL/2019/171 – Maes Awyr Môn, Ffordd Minffordd, Caergeiliog

12.4  FPL/2019/50 – Parc Gwledig y Morglawdd, Caergybi

12.5  OP/2019/6 – Hen Safle Peboc, Llangefni

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1  FPL/2019/162 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol yn gae chwarae ar gyfer yr ysgol, codi Ystafell ddosbarth symudol, codi ffensys a waliau terfyn ynghyd â gwaith tirlunio medal a chaled yn Ysgol Gynradd Morswyn, Ffordd Cyttir, Caergybi

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais a rhoi hawl i weithredu i’r Swyddogion wedi i’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus statudol ddod i ben.

 

12.2  FPL/2019/161 – Cais llawn ar gyfer codi ystafell ddosbarth symudol yn Ysgol Gynradd Pencarnisiog, Pencarnisiog

 

          PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig a bod amod ychwanegol yn cael ei osod bod Cynllun Rheoli Traffig yn cael ei gyflwyno yn ystod y cyfnod adeiladu.

 

12.3  FLP/2019/171 – Cais llawn ar gyfer dymchwel y ffens presennol ynghyd a codi ffens newydd yn Maes Awyr Môn, Ffordd Minffordd, Caergeiliog

 

          PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cymmwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.4  FPL/2019/50 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu ynghyd a creu lle chwarae treftadaeth a tirlunio cysylltiedig yn Parc Gwledig y Morglawdd, Caergybi

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cymmwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.5  OP/2019/6 – Cais amlinellol gyda’r holl faterion wedi eu cadw’n ôl ar gyfer dymchwel cyn weithle cemegol ynghyd a chodi 7 uned defnydd busnes (Dosbarth B1), defnydd diwydiannol cyffredinol (Dosbarth B2) a defnydd warws a dosbarthu (Dosbarth B8) yn yr hen safle Peboc, Llanefni

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cymmwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

 

 

13.

Materion Eraill pdf eicon PDF 1 MB

Gorchymyn Rheoleiddio TraffigAmlwch

 

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gorchymyn Rheoleiddio Traffig  Amlwch

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol â’r Gorchymyn a’r cynlluniau a hysbysebwyd.