Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 8fed Ionawr, 2020 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 168 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr, 2019 fel rhai cywir.

4.

Ymweliadau Safle pdf eicon PDF 29 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliad safle cynllunio a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle cynllunio a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr, 2019 ac fe’u cadarnhawyd fel cofnod cywir.

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ceisiadau Fydd yn Cael eu Gohirio pdf eicon PDF 281 KB

6.1  19C1231 – Stâd Cae Rhos, Ffordd Porthdafarch, Caergybi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

6.1 19C1231 - Cais amlinellol ar gyfer codi 32 annedd marchnad a 4 annedd fforddiadwy, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau a cherddwyr, darparu man chwarae a mannau agored ynghyd â manylion llawn y fynedfa a’r gosodiad ar dir ger Cae Rhos Estate, Ffordd Porthdafach, Caergybi.

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rhesymau a nodwyd.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 2 MB

7.1   DEM.2019/2 – Bryn Glas Close, Caergybi

 

7.2   DEM/2019/3 – Bryn Glas Close, Caergybi

 

7.3   DEM/2019/4 -  Ffordd Corn Hir & Pennant, Llangefni

 

7.4   DEM/2019/5 – Ffordd Lligwy, Moelfre

 

7.5   DEM/2019/6 – Craig y Don, Amlwch

 

7.6   DEM/2019/7 – Hampton Way, Llanfaes

 

7.7   DEM/2019/8 – Maes Llwyn, Amlwch

 

7.8   DEM/2019/9 – Maes Hyfryd, Llangefni

 

7.9   DEM/2019/10 – New Street, Biwmares

 

7.10 DEM/2019/11 – Pencraig, Llangefni

 

7.11  DEM/2019/12 – Tan yr Efail, Caergybi

 

7.12  DEM/2019/13 – Thomas Close, Biwmares

 

7.13  DEM/2019/15 – Maes yr Haf, Caergybi

 

7.14  DEM/2019/16 – Pencraig Mansion, Llangefni

 

7.15  FPL/2019/249 – Y Bedol, Tyn Rhos, Penysarn

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1 DEM/2019/2 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Bryn Glas Close, Caergybi.

 

Nodwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl.

 

7.2 DEM/2019/3 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel y modurdai ar dir yn Bryn Glas Close, Caergybi.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.3  DEM/2019/4 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel garejys (tri bloc ar wahân) yn Ffordd Corn Hir a Pennant, Llangefni

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.4 DEM/2019/5 Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Ffordd Lligwy, Moelfre.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.5 DEM/2019/6 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Craig Y Don, Amlwch.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.6 DEM/2019/7 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Hampton Way, Llanfaes.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.7 DEM/2019/8 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy ym Maes Llwyn, Amlwch

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.8 DEM/2019/9 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Maes Hyfryd, Llangefni.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.9 DEM/2019/10 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn New Street, Biwmares.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.10 DEM/2019/11 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Pencraig, Llangefni.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.11 DEM/2019/12 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Tan yr Efail, Caergybi.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.12 DEM/2019/13 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Thomas Close, Biwmares.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.13 DEM/2019/15 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Maes yr Haf, Caergybi.

 

Adroddwyd fod y cais bellach wedi’i dynnu’n ôl ac fe nodwyd hynny gan y Pwyllgor.

 

7.14 DEM/2019/16 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Pencraig Mansion,  ...  view the full Penderfyniad text for item 7.

8.

Ceisiadau Economaidd pdf eicon PDF 342 KB

8.1  DIS/2019/114 – Stâd Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni

 

8.2  RM/2019/11 – Stâd Diwydiannol Bryn Cefni, Llangefni

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

8.1 DIS/2019/114 - Cais i ryddhau amodau (06) (Gwaith archeolegol) (08) (Manylion goleuadau) (10) (Manylion traenio) o ganiatâd cynllunio 34LPA1034/CC/ECON ar dir yn Stad Diwydiannol Bryn Cefn, Llangefni.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar dderbyn caniatâd fod y manylion draenio yn dderbyniol.

 

8.2 DRM/2019/11 - RM/2019/11 - Cais am faterion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi 7 uned busnes ynghyd a creu mynedfa i gerbydau a ddatblygiadau cysylltiedig ar dir yn Ystâd Ddiwydiannol Bryn Cefni, Llangefni.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi’u cynnwys yn hynny.

 

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

11.

Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 314 KB

11.1  HHP/2019/287 – 12 Stryd Wesley, Bodedern

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

11.1 HHP/2019/287 Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn 12 Wesley Street, Bodedern.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 1 MB

12.1  FPL/2019/300 – 15/16 Coedwig Terrace, Penmon

 

12.2  DEM/2019/17 – Ysgol Parch. Thomas Ellis, Ffordd Maes Hyfryd, Caergybi

 

12.3  DEM/2019/18 – Llyfrgell Caergybi, Stryd Newry, Caergybi

 

12.4  DEM/2019/19 – Ysgol Gynradd y Parc, Maes Yr Haf, Caergybi

 

12.5  22C197E/VAR – Tan y Coed, Biwmares

 

12.6  FPL/2019/258 – Beaumaris Social Club, Steeple Lane, Biwmares

 

12.7  FPL/2019/299 – Ysgol Y Tywyn, Ffordd Minffordd, Caergeiliog

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1 FPL/2019/300 - Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu ynghyd a creu man parcio newydd yn 15/16 Coedwig Terrace, Penmon.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.2 DEM/2019/17 – Cais i benderfynu cymeradwyaeth blaenorol i ddymchwel yr hen Ysgol Parch Thomas Ellis, Maes Hyfryd Road, Caergybi.

 

Penderfynwyd bod cymeradwyaeth blaenorol yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cael ei roi yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig a hefyd yn amodol ar dderbyn Cynllun Rheoli amgylchedd Dymchwel (DEMP) a Chynllun Rheoli Traffig Dymchwel (DTEMP).

 

12.3 DEM/2019/18 – Cais i benderfynu cymeradwyaeth blaenorol i ddymchwel yr hen Lyfrgell Caergybi, Stryd Newry, Caergybi.

 

Penderfynwyd bod cymeradwyaeth blaenorol yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cael ei roi yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig a hefyd yn amodol ar dderbyn Cynllun Rheoli amgylchedd Dymchwel (DEMP) a Chynllun Rheoli Traffig Dymchwel (DTEMP), cadarnhad o’r cynigion adfer a chadw’r coed sydd ger y safle.

 

12.4 DEM/2019/19 - Cais i benderfynu Cymeradwyaeth blaenorol am dymchwel arfaethedig i Ygol Gynradd y Parc, Maes Yr Haf, Caergybi.

 

Penderfynwyd bod cymeradwyaeth blaenorol yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cael ei roi yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig a hefyd yn amodol ar dderbyn Cynllun Rheoli amgylchedd Dymchwel (DEMP) a Chynllun Rheoli Traffig Dymchwel (DTEMP), cadarnhad o’r cynigion adfer.

 

12.5 22C197E/VAR - Cais dan Adran 73 i amrywio amod (01) er mwyn ymestyn yr amser a ganiateir ar gyfer cychwyn y gwaith ynghyd â chyflwyno manylion i ollwng amodau 05 (deunyddiau y bwriedir eu defnyddio) 07 (cynllun tirlunio) 09 (lefelau’r slab) 10 (archeoleg) 12 (cynllun draenio) 14 (y modd y bwriedir trin y ffiniau)15 (arwynebeddau caled) a 17 (goleuadau allanol) o gais cynllunio cyfeirnod 22C197B (Codi 21 o gabanau pren ar gyfer eu defnyddio i bwrpas gwyliau) yn Tan y Coed, Biwmares.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig ynghyd ag amod ychwanegol mewn perthynas â mannau pasio, cytundeb adran 106, ac yn amodol hefyd ar dderbyn sylwadau gan Wasanaethau Cynllunio Archeolegol Gwynedd mewn perthynas â’r Cynllun Archeolegol.

 

12.6 FPL/2019/258 - Cais llawn ar gyfer dymchwel adeilad presennol ynghyd a chodi chwech fflat un ystafell wely yn ei le yn Nghlwb Cymdeithasol Biwmares, Steeple Lane, Biwmares.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig

 

12.7 FPL/2019/299 - Cais llawn ar gyfer codi ystafell ddosbarth symudol sydd yn cynnwys creu maes parcio a ardal chwarae yn Ysgol Y Tywyn, Ffordd Minffordd, Caergeiliog.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y  ...  view the full Penderfyniad text for item 12.

13.

Materion Eraill pdf eicon PDF 248 KB

13.1  42C188E/ENF – 4 Tai Hirion, Rhoscefnhir

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

13.1 42C188E/ENF - Cais ôl-weithredol ar gyfer codi uned llety gwyliau newydd yn 4 Tai Hirion, Rhoscefnhir.

 

Penderfynwyd cadarnhau y bydd amodau’r Cytundeb Adran 106 yn golygu’r uned wyliau sydd wedi’i lleoli yn 4 Tai Hirion a’r Gwely a Brecwast a’r busnes cynhyrchu caws yn Rhyd y Delyn.