Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 5ed Chwefror, 2020 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 102 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gafwyd ar 8 Ionawr, 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 8 Ionawr, 2020.

4.

Ymweliad Safleoedd pdf eicon PDF 14 KB

Cyflwyno cofnodion yr Ymweliadau Safle a gafwyd ar 22 Ionawr, 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle a gynhaliwyd ar 22 Ionawr, 2020 ac fe’u cadarnhawyd fel rhai cywir.

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw siaradwyr cyhoeddus.

6.

Ceisiadau a fydd yn cael eu gohirio pdf eicon PDF 361 KB

6.1  19C1231 – Stad Cae Rhos, Ffordd Porthdafarch, Caergybi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

6.1  19C1231 – Cais amlinellol ar gyfer codi 32 annedd marchnad a 4 annedd fforddiadwy, adeiladu mynedfa newydd i gerdydau a cherddwyr, darparu man chwarae a mannau agored ynghyd â manylion llawn y fynedfa a’r gosodiad ar dir ger Stad Cae Rhos, Ffordd Porthdafarch, Caergybi

 

PENDERFYNWYD gohirio ystyried y cais yn unol â’r rhesymau a nodwyd ac argymhelliad y Swyddog.

 

7.

Ceisiadau'n Codi

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

10.

Ceisiadau'n Gwyro pdf eicon PDF 380 KB

10.1  VAR/2019/84 – Rhos Bothan, Llanddaniel

10.2  VAR/2019/87 -  Isfryn, Glanrafon

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

10.1  VAR/2019/84 – Cais o dan Adran 73a i ddiwygio amod (02) (Dim gwaith i’w wneud adeg tymor nythu), amod (03) (Dim datblygiad tan bod mesurau lliniaru wedi cael eu cyflwyno a’u cymeradwyo), amod (04) (Dim datblygiad tan bod datganiad dull wedi wedi cael ei gyflwyno) ac amod (07) (Dim datblygiad tan bod cofnod ffotograffig wedi cael ei gyflwyno) o ganiatâd Cynllunio 21C169 yn Rhos Bothan, Llanddaniel

 

PENERFYNWYD caniatíau cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

10.2  VAR/2019/87 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (12) (Cynlluniau a gymeradwyd) o caniatâd Cynllunio rhif 35C237D/VAR (Codi amod) er mwyn diwygior dyluniad yn Isfryn, Glanrafon

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig ac y dylid cynnwys amod ychwanegol sy’n gwahardd gweithrediad y caniatâd blaenorol a mabwysiadu opsiwn sgrinio.

 

 

11.

Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 471 KB

11.1  HHP/2019/295 – Kirkland, Ffordd Gorad, Y Fali

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

11.1  HHP/2019/295 – Cais llawn ar gyfer addau ac ehangu yn Kirkland, Ffordd Gorad, Y Fali

 

PENDEERFYNWYD cymeradwyo’r cais a rhoi’r grym i Swyddogion weithredu ar ôl i’r cyfnod o ymgynghori statudol cyhoeddus ddod i ben.

 

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 1 MB

12.1  LBC/2019/45 – Mynwent Isaf, Sant Cybi, Ffordd Victoria, Caergybi

12.2  OP/2019/16 – Beecroft, Ffordd yr Orsaf, Y Fali

12.3  FPL/2019/253 – Penfor, Porth Swtan

12.4  FPL/2019/275 – 14 Maes William Williams, Amlwch

12.5  FPL/2019/278 – Ysgol Gynradd Llanfachraeth

12.6  FPL/2019/337 – Stad Ddiwydiannol Mona, Gwalchmai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1 LBC/2019/45 - Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer gwaith i giât yr eglwys ym Mynwent Isaf St Cybi's Lower Church Yard, Ffordd Victoria Road, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.2 OP/2019/16 - Cais amlinellol ar gyfer dymchwel annedd presennol ynghyd â chodi 4 annedd yn ei le (un fforddiadwy) sydd yn cynnwys manylion llawn am y fynedfa a'r gosodiad yn Beecroft, Ffordd yr Orsaf/Station Road, Y Fali.

 

Adroddwyd fod y cais hwn wedi ei dynnu’n ôl.

 

12.3 FPL/2019/253 - Cais llawn ar gyfer trosi adeiladau allanol i ddwy uned wyliau sydd yn cynnwys addasu ac ehangu ynghyd â gosod pecyn trin carthffosiaeth yn Penfor, Porth Swtan.

 

PENDERFYNWYD ymweld â’r safle ar gais yr Aelod Lleol ac yn unol â’r rhesymau a roddwyd.

 

12.4 FPL/2019/275 - Cais llawn ar gyfer codi 4 annedd newydd ynghyd â chreu mynedfa i gerbydau ar dir ger 14 Maes William Williams, Amlwch.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ac amodau ychwanegol mewn perthynas â chynnal a chadw ffordd y stad yn y dyfodol a’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy.

 

12.5 FPL/2019/278 Cais llawn ar gyfer dymchwel adeiladau ysgol presennol a chodi 8 annedd ynghyd â chreu mynedfa i gerbydau ar dir yn Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Llanfachraeth, Caergybi

 

PENDERFYNWYD:-

 

·      cymeradwyo’r cais a rhoi’r pŵer i Swyddogion weithredu ar ôl i’r cyfnod ymgynghori statudol ddod i ben;

·      bod amodau ychwanegol yn cael eu cysylltu i’r caniatâd o’r cais o ran y dylid sicrhau arolwg ffotograffig o’r adeilad a chyflwr y tir wedi’i halogi.

 

12.6 FPL/2019/337 - Cais ôl-weithredol ar gyfer creu lôn mynediad yn Stad Diwydiannol Mona, Gwalchmai.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais a rhoi’r grym i Swyddogion weithredu ar ôl i’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus statudol ddod i ben.

 

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.