Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 4ydd Mawrth, 2020 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaeanorol pdf eicon PDF 91 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gocrhmynion a gynhaliwyd ar 5 Chwefror, 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd a chadarnhawyd y cofnodion blaenorol o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 5 Chwefror, 2020.

4.

Ymweliadau Safle pdf eicon PDF 14 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliad safle cynllunio a gynhaliwyd ar 19 Chwefror, 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle a gynhaliwyd ar 19 Chwefror, 2020.

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Roedd siaradwyr cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.1 a 12.2.

6.

Ceisiadau Fydd yn Cael eu Gohirio pdf eicon PDF 344 KB

6.1      19C1231 – Stâd Cae Rhos, Ffordd Porthdafarch, Caergybi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

6.1  19C1231 – Cais amlinellol ar gyfer codi 32 annedd marchnad a 4 annedd fforddiadwy, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau a cherddwyr, darparu man chwarae a mannau agored ynghyd â manylion llawn y fynedfa a’r gosodiad ar dir ger Stâd Cae Rhos, Ffordd Porthdafarch, Caergybi

 

PENDERFYNWYD gohirio ystyried y cais yn unol â’r rhesymau a nodwyd ac argymhelliad y Swyddog.

 

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 328 KB

7.1       FPL/2019/253 – Penfor, Porth Swtan

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1  FPL/2019/253 – Cais llawn ar gyfer trosi adeiladau allanol i ddau uned gwyliau sydd yn cynnwys addasu ag ehangu ynghyd a gosod paced trin carthffosiaeth yn Penfor, Porth Swtan

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog, ynghyd ag amodau ychwanegol mewn perthynas â pharcio ceir ar y safle a bod cynllun rheoli traffig adeiladu yn cael ei gyflwyno a’i gymeradwyo cyn i waith ddechrau ar y datblygiad.

 

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

10.

Ceisaidau'n Gwyro pdf eicon PDF 269 KB

10.1    VAR/2019/92 – Glan Morfa, Gaerwen

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

10.1  VAR/2019/92 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (08) o ganiatâd Cynllunio rhif 33C265 (Trosi adeilad allanol) er mwyn diwygio’r dyluniad yn Glan Morfa, Gaerwen

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

11.

Cynigion Datblygu gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 271 KB

11.1  FPL/2020/3 – Parciau, Llanddaniel

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

11.1  FPL/2020/3 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn cynnwys anecs ynghyd a ymestyn cwrtil yn Parciau, Llanddaniel

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 461 KB

12.1    HHP/2019/301 – Tan y Fron, Pentraeth

 

12.2    FPL/2019/341 – Safle Hen Ysgol Gynradd Llaingoch, Caergybi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1  HHP/2019/301 –Cais ôl-weithredol ar gyfer addasu ac ehangu yn cynnwys ardal terras, pwll nofio, Ystafell gemau ynghyd a codi sied domestic yn Tan y Fron, Pentraeth

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.2  FPL/2019/341 – Cais llawn ar gyfer codi 26 annedd (3 fforddiadwy), addasu mynedfa presennol i gerbydau ynghyd a chreu gwaith cystylliedig yn Ysgol Gynradd Llaingoch, Ffordd Ynys Lawd/South Stack Road, Caergybi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a chyda’r amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig ynghyd â:-

 

·           chyfraniad ariannol tuag at Orchymyn Rheoli Traffig a gwelliannau i’r briffordd cyn rhyddhau’r caniatâd cynllunio;

·           cyfraniad ariannol tuag at ddarpariaeth anheddau fforddiadwy cyn rhyddhau’r caniatâd cynllunio;

·           bod pwerau wedi’u dirprwyo yn cael eu rhoi i Swyddogion ddiwygio’r amodau cynllunio gan gymryd i ystyriaeth y cynlluniau diwygiedig/gwybodaeth ychwanegol a sylwadau’r ymgynghorai statudol ar y manylion hyn.

 

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.