Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 2ail Medi, 2020 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddorb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 438 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, gofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gafwyd ar 5 Awst, 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 5 Awst, 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

4.

Ymweliad Safleoedd

Dim ymweliadau safle wedi eu cynnal.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chynhaliwyd yr un ymweliad.

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd sylwadau gan yr asiant mewn perthynas â chais 7.1 a darllenwyd y sylwadau yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

6.

Ceisiadau fydd yn cael eu gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 643 KB

7.1 – 19C1231 - Stâd Cae Rhos, Ffordd Porthdafarch, Caergybi.

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G5800000HzFxcEAF/19c1231?language=cy

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1 19C1231 – Cais amlinellol ar gyfer codi 32 annedd marchnad a 4 annedd fforddiadwy, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau a cherddwyr, darparu man chwarae a mannau agored ynghyd â manylion llawn y

fynedfa a’r gosodiad ar dir ger Cae Rhos Estate, Ffordd Porthdafach Road, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad diwygiedig y Swyddog, yn amodol ar:-   

 

·      roi dirprwyaeth i swyddogion Cynllunio osod amodau Cynllunio addas:-

 

·      amod Grampian o ran Gorchymyn Rheoliad Traffig (TRO) yn cael ei weithredu cyn unrhyw ddatblygiad o’r safle;

·   bod cytundeb cyfreithiol Adran 106 yn cael ei weithredu er mwyn sicrhau tai fforddiadwy o fewn y datblygiad a chyfraniad addysg a’r datblygwr i ariannu costau’r TRO. 

 

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

10.

Ceisiadau'n Gwyro pdf eicon PDF 170 KB

10.1 –VAR/2020/43 – Tyddyn Llywarch, Llanddaniel

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000MhDdFUAV/var202043?language=cy

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

10.1    VAR/2020/43 -Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (08) (Cynllun draenio) (09) (Cynllun rheoli traffic adeiladu) (12) (Cofnod ffotograffig) (13) (Trwydded rhywogaeth wedi amddiffyn) o ganiatâd cynllunio rhif 21C171 (Trosi adeilad allanol fewn i 4 annedd) er mwyn galluogi cyflwyno manylion ar ôl i'r datblygiad gychwyn yn Nhyddyn Llywarch, Llanddaniel

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad ysgrifenedig, yn amodol ar dderbyn yr ymatebion i’r ymgynghoriad sy’n weddill.

11.

Cynigion Datblygu a Gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1   HHP/2020/114 – Cais llawn ar gyfer dymchwel estyniad cefn presennol ac adeiladu estyniad cefn newydd hefo addasu ac ehangu yn 23 Craig Y Don, Amlwch

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad ysgrifenedig.

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.