Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 13eg Ionawr, 2021 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 609 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod rhithiol blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr, 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd fod cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr, 2020 yn gofnod cywir.

4.

Ymweliadau Safle pdf eicon PDF 327 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliad safle rhithiol a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr, 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd fod cofnodion yr ymweliad safle a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr, 2020 yn gofnod cywir.

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ceisiadau Fydd yn Cael eu Gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 1 MB

7.1 FPL/2019/217 – Stad Craig y Don a Cherry Tree Close, Benllech

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H0

0000JsykpUAB/fpl2019217?language=cy

 

7.2 FPL/2019/322 – Christ Church, Rhosybol

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H0

0000Ixw9OUAR/fpl2019322?language=cy

 

7.3 FPL/2020/166 – Cymunod, Bryngwran

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H0

0000MiVHYUA3/fpl2020166?language=cy

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1  FPL/019/217 -  Cais llawn ar gyfer codi 17 o anheddau fforddiadwy, adeiladu dwy fynedfa newydd ar gyfer cerbydau a 3 mynedfa amaethyddol newydd, gosod gorsaf bwmpio ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled ar dir ger Craig y Don Estate a Cherry Tree Close, Benllech.

 

Penderfynwyd y dylid cynnal ymweliad safle rhithiol.

 

7.2 FPL/2019/322 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd eglwys i annedd gyda adeiladu mynedfa cerbydau newydd yn Eglwys Crist/Christ Church, Rhosybol

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

7.3 FPL/2020/166 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd adeiladau allanol i 4 Uned Gwyliau yn Cymunod, Bryngwran, Caergybi.

 

Penderfynwyd cadarnhau penderfyniad blaenorol y Pwyllgor i ganiatau’r cais yn groes i argymhelliad y Swyddog a hynny am y rheswm a roddwyd.

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

9.

Ceisiadau am Dy Forddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

11.

Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 777 KB

12.1 TPO/2020/13 – Cae Isaf, Llansadwrn

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H0

0000NABPvUAP/tpo202013?language=cy

 

12.2 FPL/2020/150 – Lôn Newydd, Llangefni

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H0

0000MiHp3UAF/fpl2020150?language=cy

 

12.3 MAO/2020/22 – Neuadd y Farchnad, Stryd Stanley, Caergybi

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H0

0000Mij75UAB/mao202022?language=cy

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1 TPO/2020/13 – Cais i dorri coed sydd wedi eu gwarchod gan Orchymyn Diogelu Coed yn Cae Isaf, Llansadwrn

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amod gynllunio sydd wedi ei chynnwys yn yr adroddiad.

 

12.2 FPL/2020/150 – Cais llawn ar gyfer codi 9 ty ynghyd â datblygiadau cysylltiedig ar dir yn Lôn Newydd, Llangefni

 

Penderfynwyd  -

 

·        Y  dylid cynnal ymweliad safle rhithiol yn achos y cais hwn

·        Bod pob ymweliad safle rhithiol mae’r Pwyllgor yn ei gynnal yn cael ei recordio fel mater o arfer.

 

12.3 MAO/2020/22 – Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan ganiatád cynllunio 19LPA1025E/CC/VAR er mwyn ychwanegu amod i sicrhau bod y dabtlygiad yn unol â’r cynlluniau a gymeradwywyd ynghyd a diwygio dyluniad, lleoliad a deunydd adeiladu’r storfa finiau a’r standiau beics yn Neuadd y Farchnad, Stryd Stanley, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog.

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.