Rhaglen a chofnodion drafft

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhokedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Penodiadau
Dydd Gwener, 18fed Rhagfyr, 2020 1.30 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Dim.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 276 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 21 Hydref, 2020.

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Hydref, 2020.

3.

Cau allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 19 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100(A)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd gallai olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 1 o Atodlen 12A i’r Ddedf honno a’r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:-

 

Penderfynwyd o dan Adran 100 (A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohoni yn Atodlen 12A y Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

 

4.

Ail-strwythuro'r Uwch Dim Arweinyddiaeth

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Cofnodion:

 Cyflwynwyd – adroddiad gan y Prif Weithredwr mewn perthynas â’r uchod.

 

Adroddodd y Prif Weithredwr ar y Swydd Wag Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Datblygiad Economaidd a’r angen i ystyried opsiynau posibl ar gyfer symud ymlaen i lenwi’r bwlch yn yr uwch haen arweinyddiaeth a rheoli’r Cyngor.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddau opsiwn a gyflwynwyd a’r ystyriaethau ariannol cysylltiedig â’r opsiynau hyn.

 

Yn dilyn trafodaeth PENDERFYNWYD:-

 

·           Argymell i’r Pwyllgor Gwaith ac yn dilyn hynny i’r Cyngor Llawn, y dylid dileu’r swydd Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Datblygiad Economaidd o Gyfansoddiad y Cyngor;

·           Yn dilyn cadarnhau’r uchod, bod swydd Pennaeth Rheoleiddio a Datblygiad Economaidd yn cael ei hysbysebu’n allanol;

·           Bod swydd newydd, Swyddog Strategol Corfforaethol, yn cael ei sefydlu a’i hysbysebu’n allanol.

 

 

 

 

 

5.

Cau allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 19 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100(A)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd gallai olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 1 o Atodlen 12A i’r Ddedf honno a’r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:-

 

Penderfynwyd o dan Adran 100 (A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohoni yn Atodlen 12A y Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

 

6.

Apwyntio Staff

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Derbyn adroddiad llafar gan y Prif Weithredwr.

Cofnodion:

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Rhoddodd y Prif Weithredwr adroddiad llafar mewn perthynas â’r swydd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. Cafodd copi o’r adroddiad ei gylchredeg yn y cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD y dylai’r swydd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol gael ei hysbysebu’n allanol ym mis Ionawr 2021.