Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Penodiadau
Dydd Mercher, 17eg Chwefror, 2021 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Virtual Meeting (at present members of the public are unable to attend)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 285 KB

Cyflwyno, i’w cadarnahu, gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd fel a ganlyn :-

 

·      Cofnodion diwygiedig a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr, 2020.

·      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Ionawr, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cau allan y wasg a'r cyhoedd pdf eicon PDF 19 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100(A)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd gallai olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12A, Rhan 1 o Atodlen 12A i’r Ddeddf honno a’r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

 

4.

Apwyntio Staff

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Ystyried y ceisiadau ar gyfer y swydd uchod.

 

Mae copïau o’r Disgrifiad Swydd, y Manylion Personol a ffurflenni cais ynghlwm.