Rhaglen

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu
Dydd Mawrth, 23ain Gorffennaf, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfodydd Blaenorol pdf eicon PDF 297 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol

 

·         23 Ebrill, 2019

·         14 Mai, 2019 (ethol Cadeirydd/Is-Gadeirydd)

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiad o'r Cyfrifon Drafft a Datganiad Llywodraethu Drafft 2018/19 pdf eicon PDF 4 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

4.

Archwilio Allanol: Adroddiad Gwella Blynyddol - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 377 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.

5.

Diweddariad ar Gynnydd Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

6.

Archwilio Allanol:Archwiliad o " Hyrwyddo Ynys Môn er mwyn annog Datblygwyr Mawr i Fuddsoddi yn yr Ynys" pdf eicon PDF 353 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.

7.

Datganiad Polisi Rheoli Risg pdf eicon PDF 377 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

8.

Adroddiad Yswiriant Blynyddol 2018/19 pdf eicon PDF 551 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

9.

Adolygiad Blynyddol ar Reoli'r Trysorlys 2018/19 pdf eicon PDF 648 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

10.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 281 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.