Rhaglen

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu
Dydd Mawrth, 3ydd Medi, 2019 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Debyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 449 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a gynhaliwyd ar 23 Gorffennaf, 2019.

3.

Mater yn codi o'r Cofnodion - Diweddariad ar Broffilio Tenantiaid pdf eicon PDF 236 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Tai.

4.

Datganiad o'r Cyfrifon 2018/19 ac Adroddiad ISA 260 pdf eicon PDF 4 MB

·        Cyflwyno’r Datganiad o’r Cyfrifon 2018/19.

 

·        Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol ar y Datganiadau Ariannol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Llywodraethu Gwybodaeth: Adroddiad Blynyddol yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth (UBRG) 2018/19 pdf eicon PDF 799 KB

Cyflwyno Adroddiad Blynyddol yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth.

6.

Adroddiad Blynyddol: Pryderon, Cwynion a Chwythu'r Chwiban 2018/19 pdf eicon PDF 723 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

7.

Derbyn Polisiau - Data Cydymffurfiaeth Blwyddyn 2 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

8.

Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch Corfforaethol 2018/19 pdf eicon PDF 778 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaeth (Rheoleiddio a Datblygu Economaidd).

9.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 922 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

10.

Materion a Risgiau sy'n Parhau i fod Angen Sylw pdf eicon PDF 923 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

11.

Siartr Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 421 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

12.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 275 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

13.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 122 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol, gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd wedi’i atodi.”

14.

Diweddariad ar y Gofrestr Risg Corfforaethol

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.