Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu
Dydd Mawrth, 1af Rhagfyr, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 290 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a gynhaliwyd ar 13 Hydref, 2020.

3.

Cyngor Sir Ynys Môn - Ymateb ac Adfer yn Sgîl Covid 19 - Sicrwydd Dros Dro pdf eicon PDF 144 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.

4.

Diweddariad ar Strategaeth a Blaenoriaethau Archwilio Mewnol 2020/21 pdf eicon PDF 307 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

5.

Adroddiad Gwerthuso Diogelu Data yn Ysgolion Ynys Môn - Ymweliad Gwerthusiad Cyntaf i Ysgolion Cynradd ac Uwchradd Ynys Môn gan y Swyddog Diogelu Data Ysgolion Gorffennaf 2020 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Diogelu Data Ysgolion.  

6.

Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2020/21 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

7.

Llythyr Archwilio : Cronfeydd Cyfun Rhanbarthol mewn perthynas â Lleoedd i Bobl Hyn mewn Cartrefi Gofal pdf eicon PDF 163 KB

Cyflwyno adroddiad gan Archwilio Allanol. 

8.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 176 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

9.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 738 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol  

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

10.

Adroddiad Blynyddol Diogelwch Seibr 2019/20

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

11.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 116 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol 

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

12.

Diweddariad ar y Gofrestr Risg

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.