Rhaglen

Cyngor Sir Ynys Môn
Dydd Mawrth, 10fed Mawrth, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 28 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 10 Rhagfyr 2019.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Derbyn unrhyw ddatganiadau gan y Cadeirydd, yr Arweinydd, neu'r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyflwyno Deisebau

Derbyn unrhyw ddeiseb yn unol â Pharagraff 4.1.11 y Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhybudd o Gynnig yn Unol â Rheol 4.1.13.1 y Cyfansoddiad

Derbyn y Rhybudd o Gynnig isod gan y Cynghorydd J Arwel Roberts:-

 

RHYBUDD O GYNNIG

 

Ym mis Ebrill y llynedd bu i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths AC, ddatgan argyfwng hinsawdd yng Nghymru.

 

Mae Cyngor Gwynedd eisoes wedi dilyn Llywodraeth Cymru ac wedi datgan argyfwng hinsawdd, ac mae awdurdodau eraill yn bwriadu cymryd camau cyffelyb.

 

Galwaf ar y Cyngor hwn i ddilyn yr un esiampl ac i gefnogi ymrwymiad i gyflawni Sector Cyhoeddus Carbon Niwtral erbyn 2030. Mae’n rhaid i ni gydnabod nad oes modd i’r cyngor hwn barhau â busnes fel arfer ac mae angen paratoi cynllun gweithredu y gellir ei fonitro a’i weithredu.

 

Mae’n rhaid i ni roi’r gorau i fuddsoddi mewn tanwydd ffosil, mae angen i ni ddefnyddio ein polisïau cynllunio i gyflawni datblygiadau a chymunedau sero net yn gyflymach.

 

Rydym mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth er budd cenedlaethau’r dyfodol ac mae dyletswydd foesol arnom i weithredu.

 

Gofynnaf i chi gefnogi’r cynnig hwn.

 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rheoli Trysorlys - Adolygiad Canol Blwyddyn 2019/20 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 16 Rhagfyr 2019.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2020/21 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2020.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Arferion Rheoli Trysorlys pdf eicon PDF 839 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2020.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Strategaeth Gyfalaf a Rhaglen Gyfalaf 2021 i 2022/23 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2020.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Y Cynllun Ariannol Tymor Canol a'r Gyllideb ar gyfer 2020/21 pdf eicon PDF 989 KB

(a)   Strategaeth Ariannol Tymor Canol a Chyllideb 2020/21

 

        Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/ 

         Swyddog fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2020.

 

(b)   Cyllideb Gyfalaf 2020/21

 

        Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/

        Swyddog Adran 151 fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth

        2020.

 

(c)    Gosod y Dreth Gyngor

 

         Cyflwyno adroddiad i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog

         Adran 151 fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2020.

 

(ch)  Diwygio’r Gyllideb

 

         Adrodd ar unrhyw newidiadau i’r Gyllideb yn unol â Pharagraff 

         4.3.2.2.11 y Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 17 Chwefror 2020.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adolygiad o Ranbarthau Pleidleisio a Lleoliadau Pleidleisio pdf eicon PDF 506 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 31 Ionawr 2020.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Diwygio Cyfansoddiad y Cyngor i adlewyrchu’r ailstrwythuriad mewnol i’r model staffio pdf eicon PDF 983 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 16 Rhagfyr 2019.

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

Datganiad Polisi Tâl 2020 pdf eicon PDF 572 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

 

Dogfennau ychwanegol: