Rhaglen

Cyngor Sir Ynys Môn
Dydd Mawrth, 8fed Medi, 2020 10.30 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 758 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, cofnodion y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 10 Mawrth 2020.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu'r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhybydd o Gynnig yn Unol â Rheol 4.1.13.1 y Cyfansoddiad

·           Cyflwyno - y Rhybudd o Gynigiad isod gan y Cynghorydd J Arwel Roberts:-

 

Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths AC, argyfwng hinsawdd yng Nghymru.

Mae Cyngor Gwynedd eisoes wedi dilyn Llywodraeth Cymru ac wedi datgan argyfwng hinsawdd, ac mae awdurdodau eraill yn bwriadu cymryd camau cyffelyb.

 

Galwaf ar y Cyngor hwn i ddilyn yr un esiampl ac i gefnogi ymrwymiad i gyflawni Sector Cyhoeddus Carbon Niwtral erbyn 2030. Mae’n rhaid i ni gydnabod nad oes modd i’r cyngor hwn barhau â busnes fel arfer ac mae angen paratoi cynllun gweithredu y gellir ei fonitro a’i weithredu.

 

 Mae’n rhaid i ni roi’r gorau i fuddsoddi mewn tanwydd ffosil, mae angen i ni ddefnyddio ein polisïau cynllunio i gyflawni datblygiadau a chymunedau sero net yn gyflymach.

 

Rydym mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth er budd cenedlaethau’r dyfodol ac mae dyletswydd foesol arnom i weithredu.”

 

·           Cyflwyno - y Rhybudd o Gynigiad isod gan y Cynghorydd Robert Ll Jones:-

 

“Mae canol ein trefi yma ar Ynys Môn bellach yn cael eu rhoi o dan straen aruthrol wrth i bobl ddewis siopa ar-lein am eu cynnyrch boed hynny’n ddillad, cyflenwadau bwyd, esgidiau a’r rhan fwyaf o bethau eraill. Mae mwy a mwy o siopau gwag ac mae busnesau mawr ac eiddo busnes yn cael eu troi yn llety hunangynhaliol un ystafell wely. Mae hyn wedi digwydd mewn trefi eraill yng Ngogledd Cymru ac wedi arwain at ddirywiad y trefi cyfan. 

 

Rydw i bellach yn gofyn  am i’n Cynllun Datblygu ar y Cyd gael ei ail edrych arno ac i’r ddeddfwriaeth gael ei chryfhau er mwyn rhoi’r gefnogaeth sydd ei hangen ar ddatblygwyr er mwyn iddynt allu prynu’r eiddo hyn a’u troi yn gartrefi o safon a fydd ar gael i deuluoedd ifanc neu’r henoed sy’n dymuno byw mewn eiddo llai, fel dewis amgen i’r datblygiadau un stafell sy’n beryg o ddod yn ‘norm’ yn ein trefi. Fe allai arwain at weledigaeth o ran rôl bresennol trefi a’u rôl ar gyfer y dyfodol ac y bydd adeiladau newydd ac arloesol yn dod yn lle ein siopau Fictorianaidd sydd wedi gweld dyddiau gwell fel y gwelir mewn trefi ledled Gogledd Cymru. Mae twristiaeth ar gynnydd ymhobman ac mae angen i ni elwa o hynny drwy fod yn lle deniadol i ymweld ag ef tra’n gwneud ein Sir yn rhywle y gallwn ni gyd fod yn falch ohoni. 

 

Oes gennym ni’r ewyllys i gymryd hyn ymlaen fel Awdurdod a chymryd y camau cyntaf er mwyn gwneud hyn yn realiti neu a fyddwn yn parhau i bydru ymlaen a gweld ein hamgylchedd trefol yn parhau i ddirywio.

 

DWI’N GOFYN AM AGWEDD AR Y CYD GAN HOLL AWDURDODAU GOGLEDD CYMRU ER MWYN ARCHWILIO BETH SY’N DIGWYDD A GWNEUD RHYWBETH AMDANO.”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyflwyno Deisebau

Derbyn un ddeiseb yn unol â Pharagraff 4.1.11 o’r Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ymestyn y terfyn amser o dan Adran 85 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 pdf eicon PDF 227 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro, yn dilyn penderfyniad y Panel Caniatâd Arbennig o’r Pwyllgor Safonau ar 29 Gorffennaf 2020.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Protocol Siarad Cyhoeddus mewn Pwyllgorau Sgriwtini pdf eicon PDF 913 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ar 9 Mawrth 2020, y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ar 11 Mawrth 2020, a’r Pwyllgor Gwaith ar 23 Mawrth 2020. 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad o Drefniadau Etholiadol Sirol Ynys Môn pdf eicon PDF 349 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democratiadd ar 30 Gorffennaf 2020.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Datganiad o'r Cyfrifon 2019/20 pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno’r Datganiad o’r Cyfrifion ar gyfer 2019/20 fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 1 Medi, 2020.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Blynyddol Arweinydd y Cyngor ar gyfer 2019/2020 pdf eicon PDF 808 KB

Ystyried Adroddiad Blynyddol Arweinydd y Cyngor yn unol â paragraff 4.1.11 o’r Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Blynyddol Cadeirydd y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad Mr John R Jones, Cadeirydd Annibynnol y Pwyllgor Safonau.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini 2019/20 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad Cadeiryddion y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 2019/20 pdf eicon PDF 291 KB

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a gynhaliwyd ar 1 Medi 2020.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 2019/20 pdf eicon PDF 418 KB

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 30 Gorffennaf 2020.

Dogfennau ychwanegol: