Rhaglen

Virtual Meeting, Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

I dderbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 449 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfodydd o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:-

 

  26 Hydref 2021

  22 Tachwedd  2021( Arbennig)

Dogfennau ychwanegol:

3.

I dderbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu’r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyflwyno Deisebau

Derbyn unrhyw ddeiseb yn unol â pharagraff 4.1.11 o’r Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhybudd o Gynigiad yn unol â Rheol 4.1.13.1 o’r Cyfansoddiad

·  Cyflwyno’r Rhybudd o Gynigiad canlyniol gan y Cynghorydd Jeff M Evans, wedi’i ardystio gan y Cynghorwyr Robert Ll Jones, Peter Rogers, Bryan Owen:-

 

“Fy mwriad yw ceisio cefnogaeth Cyngor Sir Ynys Môn er mwyn cael sicrwydd a gweithredu positif gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Llywodraeth Cymru yn narpariaeth Gwasanaethau Cefnogi Iechyd effeithiol, yn cynnwys y Gwasanaeth Ambiwlans er mwyn gallu bodloni anghenion a gofynion y gymuned, gan fynd i’r afael â’r anawsterau a’r dirywiad mewn gwasanaethau iechyd, sy’n cael effaith andwyol ar iechyd a llesiant y gymuned.” 

 

 ·  Cyflwyno’r Rhybudd o Gynigiad canlynol gan y Cynghorydd Robert Ll Jones, wedi’i ardystio gan  y Cynghorwyr Aled Morris Jones, Bryan Owen, Kennth P Hughes, Peter Rogers:-

 

“Gofynnaf i’r Cyngor Sir wneud DATGANIAD ADEILADAU CARBON SERO NET ynghyd â RHOI CAMAU GWEITHREDU AR WAITH AR UNWAITH I GYFLAWNI’R YMRWYMIAD. MAE YFORY’N RHY HWYR.”

 

 ·  Cyflwyno’r Rhybudd o Gynigiad canlynol gan y Cynghorydd Richard Dew, wedi’i ardystio gan y Cynghorydd Llinos Medi Huws:-

 

    ·  Gofyn am yr angen i bob arddangosfa gyhoeddus o dân gwyllt o fewn ffiniau’r awdurod lleol i gael eu hysbysebu ymlaen llaw o’r digwyddiad er mwyn galluogi trigolion i ofalu am eu hanifeiliaid anwes a phobl fregus. 

    ·   Hyrwyddo ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus am effaith tân gwyllt ar lesiant anifeiliaid a phobl fregus – yn cynnwys y mesurau y gellir eu cymryd er mwyn lliniaru’r risgiau.

    ·  Annog cyflenwyr tân gwyllt yn lleol i werthu tân gwyllt ‘distawach’ ar gyfer arddangosfeydd cyhoeddus. 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Hybu’r Gymraeg pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr, fel a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 29 Tachwedd 2021.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Trosiannol pdf eicon PDF 7 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Dirprwy Brif Weithredwr, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 29 Tachwedd 2021.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Datganiad Polisi Gamblo 2022-2025 pdf eicon PDF 757 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygiad Economaidd, fel a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 29 Tachwedd 2021.

Dogfennau ychwanegol: