Rhaglen, Penderfyniadau a Chofnodion.

Cyllideb, Pwyllgor Gwaith - Dydd Llun, 15fed Rhagfyr, 2014 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog yng nghyswllt unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y canlynol ddiddordeb mewn perthynas ag Eitem 9 ar y rhaglen ac ni chymerasant ran yn y drafodaeth:

 

Mrs Bethan Jones, Dirprwy Brif Weithredwr

Mrs Gwen Carrington, Cyfarwyddwr Cymuned

Dr Gwynne Jones, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes

2.

Materion brys a ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu swyddog a benodwyd ganddo

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim i’w ddatgan.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 219 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr, 2014.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr 2014 yn gywir.

 

Penderfynwyd cadarnhau cofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr, 2014 fel rhai cywir.

4.

Strategaeth Effeithlonrwydd y Cyngor pdf eicon PDF 1 MB

I ystyried adroddiad y Dirprwy Brif Weithredwr ar yr ymarfer ymgynghori a gynhaliwyd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd i sylw’r Pwyllgor Gwaith, adroddiad y Dirprwy Brif Weithredwr yn amlinellu canlyniadau’r ymgynghoriad ar y Strategaeth Effeithlonrwydd – Gwneud Gwahaniaeth a gynhaliwyd yn ystod mis Hydref/Tachwedd 2014.

 

Dywedodd y Dirprwy Brif Weithredwr bod angen i’r Strategaeth Effeithlonrwydd roi cyfeiriad clir dros y blynyddoedd nesaf i sicrhau dealltwriaeth ymysg y cyhoedd, staff a Chynghorwyr o sut y bydd yr awdurdod yn bwriadu cwrdd â’i heriau ariannol. Mae ymgynghoriad 2014 yn dilyn ymlaen o ymarfer tebyg a gynhaliwyd yn 2013.  Roedd Atodiad A i’r adroddiad yn cynnwys dadansoddiad o’r ymatebion i’r 16 o gynigion penodol, ynghyd â detholiad o sylwadau a wnaed trwy ystod o wahanol ddulliau ymgynghori - holiaduron, llythyrau ac e-byst yn ogystal ag ymgynghoriad wyneb yn wyneb.  Gofynnwyd i’r rheini a gymerodd ran i sgorio eu hatebion o 1 i 5, gydag 1 yn nodi eu bod yn anghytuno’n gryf gyda’r cynnig a 5 yn dynodi eu bod yn cytuno’n gryf.

 

PENDERFYNWYD:-

 

  Nodi ymateb dinasyddion Ynys Môn i’r cynigion a’r syniadau a gyflwynwyd yn yr arolwg Gwneud Gwahaniaeth.

  Mabwysiadu’r Strategaeth Effeithlonrwydd yn ffurfiol ar gyfer 2014 ac alinio’r cynigion cyllidebol ar gyfer y 3 blynedd nesaf gyda’r egwyddorion a amlinellir ynddi.

5.

Y Gyllideb Refeniw Ddrafft 2015-16 pdf eicon PDF 339 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151 Dros Dro.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd i sylw’r Pwyllgor Gwaith adroddiad y Pennaeth Adnoddau a’r Swyddog Adran 151 Dros Dro yn ymgorffori’r gyllideb refeniw ddrafft ar gyfer 2015-16.  Mae’r adroddiad yn nodi’r cyd-destun i’r cynigion ynghyd â’r arbedion effeithlonrwydd a nodwyd.

 

Dywedodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid fod y setliad terfynol gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 1 Rhagfyr 2014 yn cadarnhau gostyngiad o 3.9% yn y setliad GCR i Ynys Môn am 2015/16 sy’n cyfateb i £3.545m.  Wrth gyflwyno atodlen o £4m o arbedion a oedd ynghlwm, yr amcan oedd ceisio lleihau unrhyw effaith ar wasanaethau i’r eithaf a diogelu’r Ysgolion a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae’r Strategaeth Effeithlonrwydd wedi ei chymryd i ystyriaeth a mabwysiadwyd ymagwedd gwerth am arian.  Dywedodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid mai’r egwyddorion a oedd wedi llywio’r broses oedd yr ymdrech i beidio effeithio’n ormodol ar wasanaethau ac i beidio â defnyddio arian wrth gefn y Cyngor ar gyfer 2015/16 yn y disgwyl efallai y bydd raid ei ddefnyddio i gwrdd â heriau ariannol yn y blynyddoedd i ddilyn.

 

Wrth ystyried y gyllideb drafft, pwysleisiodd y Pwyllgor Gwaith bwysigrwydd sicrhau bod y cynigion wedi bod yn destun proses ymgynghori eang a thrwyadl.

 

PENDERFYNWYD –

 

  Mabwysiadu’r gyllideb ddigyfnewid ddrafft fel sail ar gyfer cyllideb refeniw 2015/16.

  Y dylai’r Pwyllgor Gwaith geisio gwneud digon o arbedion yn 2015/16 i gydbwyso’r gyllideb refeniw heb ddefnyddio cronfeydd wrth gefn.

  Y dylai’r Pwyllgor Gwaith gynllunio i gwrdd â chostau nad oes modd eu hosgoi mewn perthynas â diswyddo neu gostau unwaith ac am byth eraill i gyflawni arbedion heb ddefnyddio cronfeydd wrth gefn.

6.

Rhaglen Gyfalaf Ddrafft 2015/16 pdf eicon PDF 362 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151 Dros Dro.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd i sylw’r Pwyllgor Gwaith adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth a’r Swyddog Adran 151 Dros Dro yn ymgorffori’r rhestr o geisiadau cyfalaf a gynigiwyd gan yr adrannau i’w cynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2015/16 i 2019/20. 

 

Dywedodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid fod cais wedi ei wneud i’r adrannau gyflwyno bidiau am brosiectau cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf 5 mlynedd ar ôl i’r Pwyllgor Gwaith fabwysiadu strategaeth gyfalaf ym mis Gorffennaf 2014.  Mae’r rhestr lawn o gynigion i’w gweld yn Atodiad A.  Adolygwyd y rhain fesul un a’u blaenoriaethu a’u sgorio wedyn yn seiliedig ar gyfres o feini prawf fel yr amlinellir yn Atodiad B i’r adroddiad. Cymharwyd y rhestr o fidiau yn erbyn amcangyfrif o’r adnoddau cyfalaf oedd ar gael (Atodiad C). Yr eitemau a oedd wedi eu hamlygu yn Atodiad A (a oedd yn werth £14,480m) oedd y rheini yr ystyriwyd eu bod yn briodol i’w cynnig ar gyfer eu cynnwys yn rhaglen gyfalaf 2015/16.  Dywedodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid mai’r nod yw i’r rhaglen gyfalaf fod yn hunangyllidol a cheisio osgoi cynyddu ei ymrwymiadau benthyca a’r costau cysylltiedig a bod yn fwy rhagweithiol o ran cael gwared ar asedau nad yw eu hangen mwyach.

 

Penderfynwyd y dylid cynnwys yr eitemau a oedd wedi eu hamlygu yn Atodiad A i’r adroddiad (a oedd yn werth £14,480m) yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2015/16 i 2019/20.

7.

Costau Cludiant Ysgol pdf eicon PDF 270 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg Gydol Oes. 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd i sylw’r Pwyllgor Gwaith adroddiad y Pennaeth Dysgu yn amlinellu cynigion mewn perthynas â thendrau am gontractau bws ysgol a’r strwythur ffioedd.

 

Adroddodd yr Arweinydd a’r Aelod Portffolio ar gyfer Addysg ar y rhesymeg dros y newidiadau a sylwadau’r Pwyllgor Sgriwitni Corfforaethol a oedd wedi cefnogi’r cynigion, gyda rhai amodau, mewn perthynas â chyflwyno trefniadau diogelwch i ddisgyblion sy’n colli eu tocynnau bws,  cyfathrebu’r newidiadau yn glir i rieni, disgyblion a chyrff llywodraethu a chynnal asesiad risg o’r ddau wasanaeth anstatudol y bwriedir eu diddymu.

 

Roedd y Pwyllgor Gwaith yn cefnogi’r sylwadau a wnaed gan y Pwyllgor Sgriwtini mewn perthynas â chyfathrebu, cynnal asesiad risg o’r gwasanaethau i’w ddiddymu a chyflwyno trefniadau diogelwch mewn perthynas â disgyblion sy’n colli eu tocynnau bws.

 

Penderfynwyd

 

  Cymeradwyo cyflwyno system “dim tocyn, dim teithioer mwyn sicrhau bod gan bob teithiwr sedd benodol ar y bws.

  Cymeradwyo Opsiwn 2 a amlinellir yn yr adroddiad i gynyddu ffioedd yn raddol er mwyn sicrhau eu bod yn gyson gyda ffioedd a godir gan weddill yr awdurdodau yng Ngogledd Cymru.

  Sicrhau cysondeb yng ngweithrediad y polisi cludiant trwy ddileu’r gwasanaethau anstatudol a ganlyn: Pentre Berw i Ysgol Esceifiog a Maes Llwyn / Porth Amlwch i Ysgol Gynradd Amlwch, yn amodol ar gynnal asesiad risg ar gyfer y llwybrau hynny.

  Cyfathrebu’r newidiadau’n eglur i rieni, disgyblion a llywodraethwyr ysgol, a chyflwyno trefniadau diogelwch mewn perthynas â disgyblion sy’n colli eu tocynnau bws.

8.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 62 KB

Ystyried mabwysiadu'r isod:-

 

"Dan Adran 100 (A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau a ganlyn, oherwydd y posibilrwydd y  caiff gwybodaeth eithriedig ei rhyddhau fel y diffinnir hi yn Atodlen 12A y Ddeddf a'r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm". – I DDILYN

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfynwyd dan Adran 100 (A)(4) Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gyrrwyd y wasg a'r cyhoedd allan o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn, oherwydd y tebygrwydd y câi gwybodaeth ei rhyddhau a honno'n wybodaeth y gwna Atodlen 12A y Ddeddf eithriad ohoni fel y diffinnir y wybodaeth yn y Ddeddf ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.

9.

Ail-strwythuro'r Uwch Dim Rheoli gyda'r golwg ar wneud Arbedion Effeithlonrwydd

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.I’W GYFLWYNO YN Y CYFARFOD

Cofnodion:

Dosbarthwyd adroddiad y Prif Weithredwr i Aelodau’r Pwyllgor Gwaith yn nodi’r cynigion ar gyfer ailstrwythuro’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

 

Aeth Miss Lynn Ball, Pennaeth Busnes y Cyngor a’r Swyddog Monitro allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar bwynt 6 Rhan D yr adroddiad.

 

Mewn perthynas â’r Pwyllgor Penodi, roedd y Cynghorydd A.M. Jones yn dymuno nodi bod gan y Pwyllgor gynrychiolaeth o bob grŵp gwleidyddol ond nid pob plaid wleidyddol.

 

Ar ôl ystyried y cynigion, penderfynwyd

 

  Argymell Opsiwn 4 i’r Cyngor Sir fel yr opsiwn y mae’r Pwyllgor Gwaith yn ei ffafrio ar gyfer cyflawni’r amcanion ac fel un y mae modd ei weithredu, gyda golwg ar gomisiynu gwaith manylach i ddatblygu’r opsiwn ar gyfer ymgynghori gyda staff.

  Argymell cychwyn y rhaglen ailstrwythuro yn ddi-oed.

  Argymell bod y Prif Weithredwr yn cael ei awdurdodi i gomisiynu cyngor cyfreithiol arbenigol a/neu arweiniad AD proffesiynol ar gyfer datblygu’r cynlluniau ymhellach os a phryd yr ystyrir bod angen  gwneud hynny yn y broses.

  Argymell bod y rhaglen ailstrwythuro yn cael ei llywio gan y Prif Weithredwr.

  Awdurdodi’r Prif Weithredwr i gywain barn rheoleiddwyr gwasanaeth wrth ddatblygu ymhellach yr opsiwn a ystyrir yn yr argymhelliad terfynol cyn cyflwyno’r mater yn ffurfiol i’r Cyngor.

  Argymell bod swyddi statudol y Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro yn cael eu hymgorffori o fewn yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

  Argymell y dylai’r broses o benodi Prif Weithredwr newydd gychwyn ar unwaith fel y cam cyntaf yn y broses o ailstrwythuro’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth a chymeradwyo’r opsiwn a ffefrir ar gyfer newid ar yr un pryd, ac, yn dilyn penderfyniad gan y Cyngor, gofyn i’r Pwyllgor Penodiadau weithredu’r broses recriwtio ar gyfer yr ailstrwythuro a gofyn iddo hefyd  ystyried y strwythur tâl fel mater o flaenoriaeth.

  Awdurdodi’r Prif Weithredwr i rannu cynnwys yr adroddiad gydag aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn y lle cyntaf i wahodd eu sylwadau, cyn cyflwyno’r mater i’r Cyngor Sir a chyn ymgynghori ymhellach gyda’r Penaethiaid Gwasanaeth a’r Undebau Llafur.

  Gofyn i’r Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad gyda’r Gwasanaeth AD a’r Gwasanaethau Cyfreithiol, i lunio amserlen ar gyfer pob cam yn y broses ymgynghori er gwybodaeth a chymorth i’r Arweinyddion Grwpiau.