Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Gwaith
Dydd Llun, 15fed Gorffennaf, 2019 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Materion brys ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu Swyddog a benodwyd ganddo

Dim materiion brys ar adeg anfon allan y rhaglen hon.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 278 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, cofnodion drafft y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 17 Mehefin, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 17 Mehefin, 2019 fel rhai cywir.

4.

Cofnodion - Panel Rhiant Corfforaethol pdf eicon PDF 253 KB

Cyflwyno i’w mabwysiadu, cofnodion drafft y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 10 Mehefin, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd mabwysiadu cofnodion drafft y cyfarfod o’r Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 10 Mehefin, 2019.

5.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 778 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi ei diweddaru am y cyfnod Awst, 2019 hyd at fis Mawrth, 2020 gyda’r newid ychwanegol a amlinellwyd yn y cyfarfod.

6.

Cyfrifon Terfynol Drafft 2018/19 pdf eicon PDF 795 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

           Nodi’r prif ddatganiadau ariannol drafft (heb eu harchwilio) ar gyfer 2018/19.

           Nodi’r sefyllfa o ran cronfeydd wrth gefn clustnodedig a chymeradwyo’r defnydd o, neu gynnydd i gronfeydd wrth gefn unigol fel y nodir yn Atodiad 4 yr adroddiad.

           Cymeradwyo’r cronfeydd wrth gefn newydd, sy’n gyfanswm o £1.270m fel y gwelir yn Nhabl 3 yr adroddiad.

           Nodi’r sefyllfa o ran balansau’r ysgolion.

           Nodi balansau’r CRT fel yr oeddynt ar 31 Mawrth, 2019.

7.

Cronfa'r Degwm pdf eicon PDF 641 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

           Cymeradwyo’r cynllun drafft fel sydd ynghlwm yn Atodiad B yr adroddiad a dirprwyo’r grym i’r Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 a’r Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro mewn ymgynghoriad â’r Aelod Portffolio Cyllid i –

 

    Gwblhau’r trefniadau sy’n angenrheidiol i’r cynllun gael ei gymeradwyo ac i sefydlu’r corff elusennol.

    Gwneud unrhyw newidiadau sy’n ofynnol i’r cynllun drafft gan y Comisiwn Elusennau neu’r cynghorwyr cyfreithiol er mwyn cwblhau’r broses, ar yr amod nad yw’r newidiadau yn gwrthdaro ag egwyddorion y cynllun drafft. Os bydd unrhyw newid gofynnol yn newid yr egwyddorion a adlewyrchir yn y cynllun drafft, bydd angen cymeradwyaeth bellach gan y Pwyllgor Gwaith cyn i’r newidiadau i’r cynllun gael eu mabwysiadu.

 

           Gofyn i’r Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 geisio cyngor annibynnol ar sut i gael yr elw mwyaf posib ar fuddsoddiadau o’r tir a’r arian sy’n cael eu dal yn y Gronfa.

8.

Rhaglen Arfor pdf eicon PDF 584 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cefnogi a gweithredu’r Rhaglen Arfor ar Ynys Môn, ac awdurdodi’r Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd i –

 

           Dderbyn y cyllid Arfor gan Lywodraeth Cymru trwy Gyngor Gwynedd a’i ddefnyddio ar weithgareddau cymwys.

           Gweithio mewn partneriaeth efo Cyngor Gwynedd neu gynghorau eraill yn yr ardal Arfor i weithredu’r rhaglen

           Gweithio mewn partneriaeth â Menter Môn er mwyn gweithredu’r rhaglen Arfor.

           Gweithredu rhaglen grantiau o’r Gronfa Arfor i gynlluniau cymwys

9.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan Gyfarwyddwr Dros Dro y Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau bod y Pwyllgor Gwaith yn fodlon fod Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19 yn

 

           Cyfleu sefyllfa gyfredol y Cyngor o ran y modd mae’n darparu ei Wasanaethau Cymdeithasol.

           Adlewyrchu’n gywir ei flaenoriaethau gwella ar gyfer y Gwasanaethau Oedolion a Phlant a Theuluoedd am y flwyddyn i ddod.

           Adlewyrchu atebolrwydd a chyfrifoldeb y Cyngor mewn perthynas â’i Wasanaethau Cymdeithasol.

10.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 205 KB

Ystyried mabwysiadu’r isod:-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, gyrru’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd y tebygrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohono yn Atodlen 12A y Ddeddf ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm”.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Opsiynau ar gyfer Byw â Chymorth (Anableddau Dysgu)

Cyflwyno adroddiad gan Gyfarwyddwr Dros Dro y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r cynnig i ail-dendro’r ddarpariaeth gyfredol ar gyfer y gwasanaeth Byw â Chymorth (Anableddau Dysgu).

 

12.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 382 KB

Ystyried mabwysiadu’r isod:-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, gyrru’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd y tebygrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohono yn Atodlen 12A y Ddeddf ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm”.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Tai Cyngor - Datblygu 10 neu fwy o unedau

Cyflwyno adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Tai.

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo symud ymlaen i ddatblygu cynllun tai cyngor newydd o 10 uned ar safle Marquis, Rhosybol.