Rhaglen

Pwyllgor Gwaith
Dydd Llun, 16eg Medi, 2019 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen.

2.

Materion brys a ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu swyddog a benodwyd ganddo

Dim materion brys ar adeg cyhoeddi’r rhaglen hon.

 

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 264 KB

Cyflwyno cofnodion drafft cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf 2019.

4.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 808 KB

Cyflwyno adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd.

 

5.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol (Cynllun Gwella) 2018/19 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

 

6.

Adroddiad Monitro’r Cerdyn Sgorio – Chwarter 1, 2019/20 pdf eicon PDF 698 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

 

7.

Ffederaleiddio Ysgol Goronwy Owen ac Ysgol Moelfre pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

8.

Adroddiad Cynnydd Chwarterol y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd pdf eicon PDF 267 KB

Cyflwyno adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

 

9.

Cais Croeso Menai i fod yn Noddwyr Cymunedol i Dderbyn Teulu o Ffoaduriaid o Syria pdf eicon PDF 424 KB

Cyflwyno adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Tai.

 

10.

Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn pdf eicon PDF 5 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Lle a Llesiant Cymunedol.

 

11.

Monitro’r Gyllideb Refeniw - Chwarter 1, 2019/20 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

12.

Monitro’r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 1, 2019/20 pdf eicon PDF 791 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

 

13.

Monitro Cyllideb y CRT – Chwarter 1, 2019/20 pdf eicon PDF 313 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

 

14.

Cynllun Ariannol Tymor Canol 2020/21 i 2022/23 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

 

15.

Adolygiad Blynyddol ar Reoli Trysorlys 2018/19 pdf eicon PDF 662 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

 

16.

Datganiad Polisi Rheoli Risg pdf eicon PDF 649 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

 

17.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 210 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

18.

Tai Cyngor Newydd – Datblygu 10 neu fwy o unedau yn Llaingoch, Caergybi

Cyflwyno adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Tai.