Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Gwaith
Dydd Llun, 28ain Hydref, 2019 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Materion brys ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu Swyddog a benodwyd ganddo

Dim materion brys ar adeg anfon allan y rhaglen hon.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 347 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, cofnodion drafft y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 16 Medi 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 16 Medi, 2019 fel rhai cywir.

 

4.

Cofnodion – Panel Rhiant Corfforaethol pdf eicon PDF 332 KB

Cyflwyno i’w mabwysiadu, cofnodion drafft y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 Medi 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd mabwysiadu cofnodion drafft cyfarfod y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 Medi, 2019.

5.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 801 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.  

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith am y cyfnod Tachwedd, 2019 hyd at Mehefin, 2020 gyda’r newidiadau ychwanegol a amlinellwyd yn y cyfarfod.

6.

Polisi Gosod Tai Cyngor (Cyswllt Lleol) pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r Polisi Gosod Tai Cyffredin diwygiedig fel y’i gyflwynwyd.

7.

Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Ynys Môn 2018/19 pdf eicon PDF 865 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol a’r Cyfrifon ar gyfer Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Ynys Môn am 2018/19 fel y’u cyflwynwyd o dan Atodiad A i’r adroddiad.

8.

Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd pdf eicon PDF 5 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Lle a Llesiant Cymunedol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn yr Adroddiad Monitro Blynyddol ar y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd o Awst, 2017 hyd at Mawrth, 2019 a’r casgliadau ynddo ac awdurdodi’r Prif Swyddog Cynllunio i wneud unrhyw newidiadau/diwygiadau a/neu gywiriadau golygyddol terfynol cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref, 2019.

 

9.

Gostwng Oed Mynediad i Ysgol Llandegfan pdf eicon PDF 793 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo symud ymlaen i ymgynghori ar ostwng oedran mynediad Ysgol Llandegfan i dderbyn disgyblion  yn rhan amser o’r mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed yn weithredol o Fedi 2020.

10.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft pdf eicon PDF 873 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Lle a Llesiant Cymunedol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

·                    Cymeradwyo’r llythyr ynghlwm gan gynnwys Atodiad A fel ymateb Cyngor Sir Ynys Môn i Ymynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (2020-2040).

·                    Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i’r Cyfarwyddwr Lle a Llesiant Cymunedol wneud unrhyw fân newidiadau, amrywiadau neu gywiriadau a nodir ac sy’n rhesymol angenrheidiol cyn cyhoeddi’r ymateb ffurfiol.

11.

Cwrs Golff Llangefni pdf eicon PDF 1000 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Lle a Llesiant Cymunedol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd  -

 

·                Nodi cynnwys yr adroddiad a’r ymatebion a gafwyd i’r prosesau ymgynghori hyd yma.

·                Llwyr gefnogi a chymeradwyo argymhelliad y Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd i ymgymryd â’r gwaith o baratoi asesiadau effaith pellach yn gwbl unol â gofynion y ddeddfwriaeth berthnasol.

·                Cefnogi a chymeradwyo cyfnod pellach o ymgynghori â’r cyhoedd.

 

12.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd

Ystyried mabwysiadu’r isod:-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, gyrru’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd y tebygrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohono ym Mharagraff 16, Atodlen 12A y Ddeddf”.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Diweddariad Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Ynys Môn

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

Penderfyniad:

Penderfynwyd  -

 

·        Cymeradwyo’r cynigion canlynol i ddefnyddio cyllid Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Ynys Môn –

 

·                     Dyrannu £55,000 i bob ysgol uwchradd er mwyn cyllido’r gost o Hyfforddwyr Dysgu ym mhob ysgol. Bydd yn fater i bob ysgol unigol benderfynu dros ba gyfnod o amser y defnyddir y cyllid.

·                     Bod £8,000 yn cael ei ddyrannu yn y lle cyntaf i bob ysgol uwchradd er mwyn galluogi ysgolion i ddarparu grantiau sy’n cynorthwyo myfyrwyr sy’n ddifreintiedig yn ariannol i gael lle mewn coleg/prifysgol a/neu er mwyn helpu i brynu llyfrau ac offer angenrheidiol er mwyn mynychu’r cyrsiau yn y flwyddyn gyntaf. Mater i bob ysgol unigol fydd asesu pob cais a dyfarnu grantiau yn seiliedig ar eu meini prawf aseseu.

·                     Y Gwasanaeth Addysg i ofyn i Goleg Cymraeg Cymru weinyddu’r ysgoloriaethau i fyfyrwyr o gefndiroedd ariannol difreintiedig fel y gallant ddilyn cyrsiau prifysgol neu goleg drwy gyfrwng y Gymraeg.

·                     Dirprwyo’r awdurdod i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/ Swddog Adran 151 benderfynu faint o gyllid sy’n cael ei ddyrannu i’r 3 cynllun yn y dyfodol. Bydd y swm a ddyrennir yn ddibynnol ar y gwarged a wneir  gan y Gronfa.

 

·                    Bod y gyllideb ar gyfer gwaith trwsio a chynnal a chadw yn caeI ei gosod ar £50,000 ar gyfer 2020/21 a bod y swm hwn yn cael ei chwyddo bob blwyddyn yn unol â’r cynnydd chwyddiant o ran y rhenti a dderbynir. Rhaid i unrhyw swm sy’n uwch na’r gyllideb hon gael ei chymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith.

·                    Dirprwyo’r grym i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/ Swyddog Adran 151 a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro gwblhau’r gwaith angenrheidiol er mwyn diweddaru geiriad y cynllun. Os yw’r Comisiwn Elusennau o’r farn bod y newidiadau y bwriedir eu gwneud yn newid sylweddol i weithrediad y gronfa, bydd y mater yn cael ei gyfeirio’n ôl i’r Pwyllgor Gwaith am drafodaeth bellach ac am gadarnhad.