Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Gwaith
Dydd Llun, 23ain Mawrth, 2020 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Materion brys ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu ei Swyddog Apwyntiedig

Dim materion brys ar adeg anfon allan y rhaglen hon.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 331 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:-

 

  17 Chwefror 2020

  2 Mawrth 2020 (Cyllideb)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau fel rhai cywir, gofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol

 

·      17 Chwefror, 2020

·      2 Mawrth, 2020

4.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 538 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Rhaglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi’i diweddaru am y cyfnod Ebrill i Dachwedd, 2020 fel y’i chyflwynwyd.

5.

Monitro'r Cerdyn Sgorio - Chwarter 3 2019/20 pdf eicon PDF 953 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r meysydd mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i’r dyfodol a derbyn y mesurau lliniaru sy’n cael eu hamlinellu yn yr adrdoddiad.

6.

Datblygu Darpariaeth Hamdden ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol pdf eicon PDF 732 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd Dros Dro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd mabwysiadu’n ffurfiol y fersiwn ddrafft o’r Cynllun Datblygu Darpariaeth Hamdden ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol.

7.

Protocol Siarad Cyhoeddus mewn Pwyllgorau Sgriwtini pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd argymell i’r Cyngor Llawn bod y Protocol Siarad Cyhoeddus mewn Pwyllgorau Sgriwtini ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad yn cael ei fabwysiadu a’i fod yn cael ei gynnwys yng Nghyfansoddiad y Cyngor.

8.

Adroddiad Cynnydd y Panel Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 600 KB

Cyflwyno adroddiad ar y cyd gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Phennaeth y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau bod y Pwyllgor Gwaith yn fodlon â chyflymder y cynnydd a’r gwelliannau a wnaed hyd yma yn y Gwasanaethau Oedolion a’r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

9.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 116 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol –

 

“O dan Adran 100 (A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Gorchymyn Pryniant Gorfodol ar gyfer Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Biwmares

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai.

Penderfyniad:

Penderfynwyd -

 

·        Awdurdodi pryniant gorfodol  yr hen Glwb Chwaraeon a Chymdeithasol, Steeple Lane, Biwmares fel y nodir ef ar y cynllun yn Atodiad 1 yr adroddiad a hynny o dan Adran 17 o Ddeddf Tai 1985 (Caffael Tir i Ddibenion Tai) er mwyn darparu cynllun tai fforddiadwy.

·        Dirprwyo awdurdod i’r Pennaeth Gwasanaethau Tai gymryd pob cam sy’n angenrheidiol i sicrhau gorchymyn prynu gorfodol a breinio teitl yn y Cyngor.

·        Dirprwyo awdurdod i’r Pennaeth Gwasanaethau Tai mewn ymgynghoriad â’r Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol, i setlo’r holl iawndal sy’n daladwy o ganlyniad i’r gorchymyn.

·        Awdurdodi datblygu tai fforddiadwy ar y safle ar ôl caffael y safle yn amodol ar sicrhau’r caniatad cynllunio priodol ac ar yr amod hefyd fod y prosiect yn hyfyw.