Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith
Dydd Llun, 26ain Hydref, 2020 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

2.

Materion brys a ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu Swyddog a benodwyd ganddi

Dim materion brys ar adeg anfon allan y rhaglen hon.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 327 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar  28 Medi 2020.

4.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 396 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

5.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2019/20 pdf eicon PDF 1 MB

I gyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn (AD a Thrawsnewid).

 

6.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Llythyr Blynyddol 2019/20 pdf eicon PDF 450 KB

I gyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro.

7.

Strategaeth Ataliol ac Ymyrraeth Gynnar pdf eicon PDF 553 KB

I gyflwyno adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro a’r Pennaeth Gwasanaethau Tai.

 

8.

Ffioedd Casglu Gwastraff Gwyrdd pdf eicon PDF 511 KB

I gyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 a’r Pennaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo.