Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith
Dydd Llun, 30ain Tachwedd, 2020 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

2.

Materion brys a ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu swyddog a benodwyd ganddi.

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 336 KB

Cyflwyno, i'w cadarnhau, gofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 26 Hydref 2020.

4.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 381 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

5.

Cerdyn Sgorio Corfforaethol - Chwarter 2, 2020/21 pdf eicon PDF 759 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

 

6.

Mabwysiadu'r Ddogfen Cyflawni Blynyddol 2020-22 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

 

7.

Monitro’r Gyllideb Refeniw - Chwarter 2, 2020/21 pdf eicon PDF 811 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151.

 

8.

Monitro’r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 2, 2020/21 pdf eicon PDF 396 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151.

 

 

9.

Adroddiad Monitro Cyllideb y CRT - Chwarter 2, 2020/21 pdf eicon PDF 389 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151.

10.

Sylfaen y Dreth Gyngor 2021/22 pdf eicon PDF 372 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151.

 

 

11.

Cynllun Twf Terfynol pdf eicon PDF 8 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.  

12.

Cynllun Peilot Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Anableddau Dysgu Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd pdf eicon PDF 405 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Dros Dro ar gyfer Gwasanaethau Oedolion

 

13.

Diwygio'r Broses Gyfansoddiadol mewn perthynas â phennu Cyllideb y Cyngor pdf eicon PDF 307 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro.