Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith
Dydd Llun, 15fed Chwefror, 2021 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Materion Brys a Ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu Swyddog a Benodwyd Ganddi

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 328 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfodydd o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar yn dyddiadau canlynol:-

 

  18 Ionawr 2021 (Cyllideb)

  25 Ionawr 2021

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfodydd baenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 18 Ionawr, 2021 a’r 25 Ionawr, 2021 fel rhai cywir.

4.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 387 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Rhaglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi’i diweddaru am y cyfnod Mawrth i Hydref, 2021 gyda’r newid ychwanegol a amlinellwyd yn y cyfarfod.

5.

Rhenti Tai y CRT a Thaliadau'r Gwasanaethau Tai 2021/22 pdf eicon PDF 689 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r canlynol

 

·        Y cynnydd rhent yn unol â rhent targed Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar gasglu dros 51 wythnos.

·        Cynnydd o 0.45% + £2.00 yr wythnos yn yr holl renti sydd islaw’r bandiau rhent targed cyfredol er mwyn parhau i weithio tuag at gwrdd â’r rhent targed.

·        Cynnydd o 0.45% yn yr holl renti sydd ar darged neu’n uwch.

·        Cynnydd o 13c yr wythnos ar gyfer rhenti pob garej.

·        Y taliadau gwasanaeth fel y nodwyd yn adran 3.3 o’r adroddiad i’w codi ar bob tenant sy’n derbyn y gwasanaethau perthnasol.

·        Pennu Ffioedd Rhent Canolraddol ar 80% o gostau rhent y farchnad agored neu hyd y Lwfans Tai Lleol.