Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith - Dydd Llun, 29ain Tachwedd, 2021 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Materion Brys a Ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu Swyddog a Benodwyd Ganddi

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 269 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 25 Hydref 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 25 Hydref 2021 yn gywir.

 

4.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 384 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi’i diweddaru am y cyfnod rhwng mis Rhagfyr 2021 a mis Gorffennaf 2022, fel y’i cyflwynwyd, gan nodi fod y Flaen Raglen Waith yn cael ei diweddaru bob mis a’i chyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith fel eitem sefydlog.

 

5.

Adroddiad Monitro'r Cerdyn Sgorio – Chwarter 2, 2021/22 pdf eicon PDF 795 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd -

Derbyn adroddiad monitro’r Cerdyn Sgorio am Ch2 2021/22, nodi’r meysydd y mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli i sicrhau gwelliannau yn y dyfodol a derbyn y mesurau lliniaru fel y’u nodir yn yr adroddiad.

 

6.

Strategaeth Hybu’r Gymraeg 2021-2026 pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

·      Cymeradwyo cyhoeddi Strategaeth Iaith Gymraeg 2016-21: Adroddiad Asesu (drafft) ar y wefan gorfforaethol.

·           Argymell i’r Cyngor Llawn y dylid cymeradwyo Strategaeth Hybu’r Gymraeg 2021-26 (drafft) ac awdurdodi’r swyddogion perthnasol i wneud unrhyw adolygu pellach o’r strategaeth ddrafft cyn ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor dim hwyrach na 31 Rhagfyr 2021.

7.

Monitro Cyllideb Refeniw - Chwarter 2, 2021/22 pdf eicon PDF 850 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

·         Nodi’r sefyllfa a amlinellir yn Atodiadau A a B yr adroddiad mewn perthynas â pherfformiad ariannol yr Awdurdod hyd yn hyn a’r alldro a ragwelir ar gyfer 2021/22. Mae’r sefyllfa’n ddibynnol ar dderbyn cymorth parhaus gan Lywodraeth Cymru i gyllido’r golled ariannol a’r costau ychwanegol sy’n wynebu’r Cyngor yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol o ganlyniad i’r Coronafeirws.

·         Nodi’r crynodeb o gyllidebau wrth gefn ar gyfer 2021/22 fel y manylir arnynt yn Atodiad C yr adroddiad.

  • Nodi’r sefyllfa mewn perthynas â rhaglenni buddsoddi i arbed yn Atodiad CH yr adroddiad.

·        Nodi’r modd y caiff costau asiantaeth ac ymgynghorwyr eu monitro yn 2021/22 yn Atodiadau D a DD yr adroddiad.

8.

Monitro Cyllideb Gyfalaf – Chwarter 2, 2021/22 pdf eicon PDF 427 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi cynnydd y gwariant a’r derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2021/22 yn Chwarter 2.

9.

Monitro Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai – Chwarter 2, 2021/22 pdf eicon PDF 316 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r canlynol –

·      Y sefyllfa a nodir mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer Chwarter 2 2021/22.

·      Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2021/22.

10.

Sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer 2022/23 pdf eicon PDF 383 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

·           Nodi cyfrifiad Sylfaen y Dreth Gyngor gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151 fydd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i gyfrifo’r Grant Cymorth Refeniw ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn am y flwyddyn ariannol 2022/23, sef 31,079.93 (Rhan E6 o Atodiad A yr adroddiad).

·           Cymeradwyo’r cyfrifiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151 at ddibenion pennu Sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer yr ardal gyfan a rhannau ohoni am y flwyddyn 2022/23 (Rhan E5 o Atodiad A yr adroddiad)

·           Yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) (Cymru) 1995, fel y cawsant eu diwygio gan SI1999/2935, a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) a’r Dreth Gyngor (Dosbarthau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (Diwygio) 2016, y cyfansymiau y mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cyfrifo fel sylfaen y dreth am y flwyddyn 2022/23 yw 32,042.00, ac fel y nodir yn nhabl 3 yr adroddiad ar gyfer y rhannau o’r ardal a restrir ynddo.

11.

Cynllun Trosiannol pdf eicon PDF 268 KB

Cyflwyno adroddiad gan Y Dirprwy Brif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd argymell i’r Cyngor Sir ei fod yn mabwysiadu’r Cynllun Trosiannol a fydd yn darparu fframwaith gweithredol i Swyddogion gyflawni amcanion strategol allweddol trwy gamau gweithredu diffiniedig yn ystod cyfnod adfer yr Ynys yn union ar ôl y pandemig.

 

12.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 Penderfynwyd cymeradwyo’r canlynol:-

·      Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032.

·      Diffiniad o rôl y Cydlynwyr Iaith Dalgylch.

·      Awdurdodi Swyddogion perthnasol, mewn ymgynghoriad â’r Aelod Portffolio, i gwblhau unrhyw adolygiadau pellach o’r strategaeth ddrafft.

13.

Datganiad Polisi Gamblo 2022-2025 pdf eicon PDF 757 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd argymell i’r Cyngor Llawn ei fod yn mabwysiadu’r Datganiad o Bolisi Gamblo ar gyfer 2022-25.

14.

Strategaeth Cyfraniadau Buddion Cymunedol pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Dirprwy Brif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cefnogi a mabwysiadu’n ffurfiol y Strategaeth Cyfraniadau Buddion Cymunedol