Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith - Dydd Llun, 13eg Rhagfyr, 2021 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Materion Brys a Ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu Swyddog a Benodwyd Ganddi

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 418 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau’r blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith ar gyfer y cyfnod Ionawr i Awst 2022 gyda’r newid ychwanegol a nodwyd yn y cyfarfod.

4.

Sefydlu Awdurdod Iechyd Porthladd ar gyfer Porthladd Newydd pdf eicon PDF 506 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygiad Economaidd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·         Cydnabod y gofyniad statudol i sefydlu Awdurdod Iechyd Porthladd newydd.

·         Dirprwyo cyfrifoldeb i’r Pennaeth Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu, mewn ymgynghoriad â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth a’r Deilydd Portffolio, i bennu a datblygu opsiwn dewisol ar gyfer sefydlu Awdurdod Iechyd Porthladd newydd.

·         Cydnabod y bydd gwaith datblygu pellach yn cael ei gyflawni ar fenter y Cyngor Sir, ac y bydd adnoddau ar gael i’r Pennaeth Gwasanaeth, Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (gwerth a chwmpas i’w gytuno â Swyddog 151 y Cyngor).

·         Parhau i roi pwysau ar Lywodraeth Cymru i ariannu cyfrifoldebau newydd ac ychwanegol y Cyngor yn ddigonol a theg, er mwyn datblygu, sefydlu a rhoi Awdurdod Iechyd Porthladd newydd ar waith a gwarantu’r holl gostau ychwanegol i’r Cyngor nad oes modd eu hadennill drwy’r incwm a gynhyrchir gan yr Awdurdod Iechyd Porthladd. Llythyr i’r perwyl hwn i’w anfon at Lywodraeth Cymru fel mater o frys. 

·         Awdurdodi rhyddhau £100,000 o falansau cyffredinol y Cyngor i gwblhau'r uchod (bydd y Cyngor yn ceisio'i adennill oddi wrth Lywodraeth Cymru). Bydd angen penderfyniad gan y Pwyllgor Gwaith neu’r Cyngor llawn ar gyfer unrhyw gyllid ychwanegol sy’n uwch na’r swm yma yn unol â’r terfynau sydd wedi’u nodi yng Nghyfansoddiad y Cyngor.

 

5.

Sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig Ardal Gogledd Cymru (CJC) pdf eicon PDF 248 KB

Cyflwyno Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·         Cytuno mewn egwyddor i drosglwyddo swyddogaethau Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru trwy gytundeb dirprwyo i Gyd-Bwyllgor Corfforaethol Gogledd Cymru yn amodol ar –

·                bod y fframwaith statudol mae Llywodraeth Cymru yn ei ddatblygu yn caniatáu dirprwyo'r swyddogaethau gweithredol perthnasol i Gyd-Bwyllgor Corfforaethol,

·                bod Cyd-Bwyllgor Corfforaethol Gogledd Cymru yn cytuno i sefydlu Is-Bwyllgor, ag aelodaeth i'w gytuno gyda'r Cynghorau, i gyflawni swyddogaethau'r Bwrdd Uchelgais Economaidd.

·         Gofyn mewn llythyr i Lywodraeth Cymru fel yr un sydd wedi creu a sefydlu’r Cyd-Bwyllgorau Corfforedig, iddo dalu am yr endidau hynny yn llawn.

 

6.

Strategaeth Ddigidol ar gyfer Ysgolion Ynys Môn pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Dirprwy Brif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

  • Cymeradwyo’r Strategaeth Ddigidol ddrafft.
  • Cymeradwyo’r cyllid ychwanegol o £135,439 sydd ei angen i roi’r strategaeth ar waith.

 

 

7.

Cau allan y Wasg a’r Cyhoedd pdf eicon PDF 88 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohoni yn Atodlen 12A (Paragraffau 14 ac 16) y Ddeddf honno.”

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategeath Ddigidol Ysgolion Ynys Môn a Chwmni Cynnal Cyf.

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro.

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo argymhellion yr adroddiad fel y ffordd ymlaen.