Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith - Dydd Llun, 24ain Ionawr, 2022 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

2.

Materion Brys a Ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu Swyddog a Benodwyd Ganddi

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 342 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, cofnodion drafft cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:-

 

  29 Tachwedd 2021

  13 Rhagfyr 2021

Dogfennau ychwanegol:

4.

Panel Rhiantu Corfforaethol pdf eicon PDF 252 KB

Cyflwyno i’w mabwysiadu, cofnodion drafft y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2021.

5.

Blaen Raglen y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 389 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn – AD a Thrawsnewid (a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd Dros Dro).

6.

Cyllideb Refeniw Ddrafft 2021/22 pdf eicon PDF 512 KB

Cyfwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

7.

Cyllideb Gyfalaf 2022/23 – Cynnig Cychwynnol pdf eicon PDF 534 KB

Cyfwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

8.

Polisi Rhannu Ecwiti pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai.

9.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 208 KB

Ystyried mabwysiadu’r isod:-

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

10.

Ymateb i'r Her Dai Lleol - Datblygiad ger Ysbysty Penrhos Stanley, Caergybi

Cyflwyno adroddoiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai.