Rhaglen

I'w gynnal yn syth ar ôl cyfarfod o'r Cyngor Sir sydd yn cychwyn am 2.00 o'r gloch yp, Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn - Dydd Mawrth, 10fed Rhagfyr, 2019

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 30 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd 24 Medi, 2019.

3.

Adroddiadau o Is-Bwyllgorau'r Ymddiriedolaeth Elusennol pdf eicon PDF 30 KB

Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau

 

Cyflwyno cofnodion y cyfarfod  a gynhaliwyd ar 5 Tachwedd, 2019.

 

YN CODI O’R COFNODION

 

Dyraniad cyllid ar gyfer Grantiau Mawr

 

‘PENDERFYNWYD argymell i Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn na ddylid dyrannu cyllid ar gyfer Grantiau Mawr yn 2020 gan y byddai’n lleihau gwerth cronfa’r Ymddiriedolaeth.’