Rhaglen

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
Dydd Mawrth, 25ain Chwefror, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion - 15 Hydref 2019 pdf eicon PDF 419 KB

  Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod blaenorol o’r CYSAG a gynhaliwyd ar 15 Hydref 2019.

 

  I drafod unrhyw faterion sy’n codi o’r cofnodion.

3.

Adroddiad Blynyddol CYSAG Ynys Môn ar gyfer 2018/19 pdf eicon PDF 1 MB

Ystyried Adroddiad Blynyddol Cysag Ynys Môn ar gyfer 2018/19 i’w fabwysiadu.

4.

Panel Gweithredol CYSAG Ysgolion - Cylch Gorchwyl a Chynllun Gweithredu 2020/22 pdf eicon PDF 359 KB

  Cyflwyno Cylch Gorchwyl Panel Gweithredol CYSAG Ysgolion.

 

  Derbyn diweddariad ar Gynllun Gweithredu CYSAG 2020/22.

5.

Safonau Addysg Grefyddol pdf eicon PDF 305 KB

Cyflwyno adroddiadau arolwg Estyn a gynhaliwyd yn yr ysgolion canlynol:-

 

  Ysgol Goronwy Owen, Benllech

  Ysgol Rhyd y Llan, Llanfaethlu

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiadau Hunan Arfarnu Ysgolion pdf eicon PDF 737 KB

Cyflwyno adroddiadau hunan arfarnu AG gan yr ysgolion canlynol:-

 

  Ysgol y Fali

  Ysgol Rhoscolyn

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cwricwlwm Newydd i Gymru 2022

Derbyn diweddariad gan yr Ymgynghorydd AG ar y Cwricwlwm Newydd i Gymru 2022 a’r Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau.

8.

Cymdeithas CYSAGau Cymru pdf eicon PDF 638 KB

  Cyflwyno, er gwybodaeth, gofnodion drafft cyfarfod blaenorol y Gymdeithas a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2020 yn Aberaeron, Ceredigion.

 

  Ystyried enwebiadau i’r Pwyllgor Gweithredol.

 

  Cyflwyno ymateb Pwyllgor Gweithredol CCYSAGauC i'r ymgynghoriad ar sicrhau mynediad i'r cwricwlwm llawn.

 

  Cyflwyno’r ohebiaeth ganlynol gan Gadeirydd CYSAGauC mewn perthynas ag:-

 

   AG Cyfnod Allweddol 4;

   Fframwaith AG 2022.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gohebiaeth

Y Cadeirydd i adrodd am unrhyw ohebiaeth a dderbyniwyd.

10.

Cyfarfod Nesaf

Mae cyfarfod nesaf CYSAG wedi’i drefnu ar gyfer 23 Mehefin 2020 am 2.00 o’r gloch y prynhawn.