Rhaglen

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
Dydd Mawrth, 9fed Gorffennaf, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 467 KB

  Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod blaenorol o’r CYSAG a gynhaliwyd ar 19 Chwefror 2019.

 

  I drafod unrhyw faterion sy’n codi o’r cofnodion.

 

3.

Adroddiad Blynyddol CYSAG Ynys Môn 2017/18 pdf eicon PDF 1 MB

  Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Drafft CYSAG Ynys Môn ar gyfer 2017/18 i’w gymeradwyo.

 

  Arfarnu Cynllun Gweithredu CYSAG Ynys Môn ar gyfer 2019/22.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Y Cwricwlwm Newydd a sut fydd hyn yn effeithio ar Addysg Grefyddol?

Derbyn diweddariad ar Y Cwricwlwm Newydd i Gymru (dolen ynghlwm).

 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022

 

5.

Safonau Addysg Grefyddol pdf eicon PDF 288 KB

Cyflwyno gwybodaeth am arolygiadau Estyn a gynhaliwyd yn yr ysgolion canlynol:-

 

  Ysgol Gynradd Amlwch

  Ysgol y Graig, Llangefni

  Ysgol Gymuned Pentraeth

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiadau Hunan Arfarniadau Ysgolion pdf eicon PDF 675 KB

Cyflwyno adroddiadau hunan arfarnu AG gan yr ysgolion canlynol:-

 

  Ysgol Y Talwrn

  Ysgol Pentraeth

  Ysgol Gynradd Amlwch

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cymdeithas CYSAGau CYMRU (CYSAGauC) pdf eicon PDF 371 KB

Cyflwyno cofnodion drafft cyfarfod y Gymdeithas a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar 26 Mawrth 2019.

8.

Gohebiaeth

Derbyn unrhyw ohebiaeth.

9.

Cyfarfod Nesaf CYSAG Môn

Nodi dyddiad cyfarfod nesaf y CYSAG ar 8 Hydref 2019 am 2.00 o’r gloch yp.