Rhaglen

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
Dydd Mawrth, 15fed Hydref, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion - 9 Gorffennaf 2019 pdf eicon PDF 436 KB

  Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod blaenorol o’r CYSAG a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf 2019.

 

  I drafod unrhyw faterion sy’n codi o’r cofnodion.

 

3.

Cynrychiolaeth gan Enwadau Crefyddol ar y CYSAG

  Cadarnhau derbyn Crynwyr fel enwad crefyddol ar y CYSAG.

 

  Cadarnhau penodi Mr Gerald Hewitson, aelod o'r Crynwyr i CYSAG Môn.

4.

Cynllun Gweithredu CYSAG Môn ar gyfer 2019/22 pdf eicon PDF 434 KB

Ystyried Cynllun Gweithredu CYSAG ar gyfer 2019/22.

5.

Adroddiad Blynyddol CYSAG Ynys Môn 2018/19

Ystyried Adroddiad Blynyddol CYSAG Ynys Môn ar gyfer 2018/19.

6.

Hunanarfarniadau Ysgolion pdf eicon PDF 704 KB

Cyflwyno adroddiadau hunanarfarnu AG gan yr ysgolion canlynol:-

 

  Ysgol Gynradd, Bodedern                            

  Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd                     

  Ysgol Gymraeg Morswyn

Dogfennau ychwanegol:

7.

Safonau Addysg Grefyddol pdf eicon PDF 433 KB

Cyflwyno arolygiadau Estyn a gynhaliwyd yn yr ysgolion canlynol:-

 

  Ysgol Gynradd, Bodedern                            

  Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd                     

  Ysgol Gymraeg Morswyn

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cymdeithas CYSAGau CYMRU (CYSAGauC) pdf eicon PDF 352 KB

Cyflwyno cofnodion drafft cyfarfod y Gymdeithas a gynhaliwyd yng Nghonwy ar 28 Mehefin 2019, er gwybodaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gohebiaeth

Trafod Ymgynghoriad gan Llywodraeth Cymru ar gynnig sy'n cynnwys yr hawl i dynnu plant allan o AG ac ACR, a newid enw Addysg Grefyddol (dolenni ynghlwm).

 

https://llyw.cymru/sicrhau-mynediad-ir-cwricwlwm-llawn

 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-sicrhau-y-gall-pob-dysgwr-fanteisio-ar-y-cwricwlwm-llawn

 

 

10.

Cyfarfod Nesaf

Dydd Mawrth, 18 Chwefror 2019 am 2.00 o’r gloch yp.