Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
Dydd Iau, 12fed Tachwedd, 2020 2.00 o'r gloch

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 328 KB

   Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod blaenorol o’r CYSAG a gynhaliwyd ar 25 Chwefror 2020.

 

  I drafod unrhyw faterion sy’n codi o’r cofnodion.

3.

Diweddariad gan yr Ymgynghorydd AG i'r CYSAG

Yr Ymgynghorydd AG i’r CYSAG i roi diweddariad llafar ar y canlynol:-

 

·      Adroddiad Blynyddol CYSAG a’r Cynllun Gweithredu

·      Y Cwricwlwm Newydd

4.

Crynodeb o Weithgareddau pdf eicon PDF 115 KB

Yr Ymgynghorydd AG i’r CYSAG i adrodd ar weithgareddau diweddar.

 

5.

Cymdeithas CYSAGau CYMRU

Derbyn diweddariad gan Mr Rheinallt Thomas, aelod cyfetholedig CYSAG, ynglŷn â chyfarfod diwethaf Cymdeithas CYSAGau Cymru a gynhaliwyd ar 7 Hydref 2020.

6.

Cyfarfod Nesaf

Nodwyd y cynhelir cyfarfod nesaf y CYSAG ar ddydd Mawrth, 16 Chwefror 2021.

7.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd

Ystyried mabwysiadu’r isod:-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, gyrru’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd y tebygrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohoni yn Atodlen 12A (categori 16) y Ddeddf.”

8.

Gohebiaeth

I ystyried cais i aelod o’r Grŵp Dyneiddwyr lleol gael ymuno â CYSAG Môn.