Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) - Dydd Mawrth, 23ain Tachwedd, 2021 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

 

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 321 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft cyfarfod blaenorol y CYSAG a gynhaliwyd ar 22 Mehefin 2021.

 

3.

Derbyn adroddiad gan Ymgynghorydd AG CYSAG pdf eicon PDF 295 KB

Derbyn adroddiad gan Ymgynghorydd AG CYSAG ar y canlynol:-

 

   Sefyllfa gyfredol ysgolion parthed Covid-19;

   Crynodeb trefniadau Addoli ar y cyd Ysgolion Uwchradd;

   Canlyniadau asesiadau allanol a niferoedd disgyblion 2020-21; 

   Panel gweithredol CYSAG: Cadarnhau arian cefnogaeth; 

   Diweddariad ar Cwricwlwm i Gymru;

   Cynhadledd Ysgolion Heddwch; 

   Diweddariad ar Adroddiad Blynyddol.

4.

Cymdeithas CYSAGau Cymru (CCYSAGauC) pdf eicon PDF 495 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth:-

 

  Cofnodion drafft y cyfarfod CCYSAGauC a gynhaliwyd ar 16 Mehefin 2021.

 

  Datganiad o Gyfrifon y Gymdeithas 2020/21.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gohebiaeth

   Y Cadeirydd i adrodd ar ymddeoliad Mr Gerald Hewitson fel aelod o’r

    CYSAG.

 

   Y Cadeirydd i roi diweddariad ynglyn â chynrychiolaeth yr Eglwys yng

    Nghymru ar CYSAG Môn.

6.

Unrhyw faterion eraill

Unrhyw faterion eraill i’w trafodgyda chytundeb y Cadeirydd.

 

Er gwybodaethdolen i waith a wnaed gan Esgobaeth Bangor ar Brosiect Pererindod 'Pererin'.

 

https://bangor.eglwysyngnghymru.org.uk/llanpererindod/