Rhaglen

Pwyllgor Safonau
Dydd Mercher, 11eg Mawrth, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

 

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 275 KB

Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar:-

 

  6 Chwefror 2019

  17 Medi 2019 yn cynnwys materion sy’n codi.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Materion sy’n ymwneud ag Aelodau pdf eicon PDF 402 KB

Adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd er mwyn darparu diweddariad ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud ag Aelodau.

 

4.

Hyfforddiant a Datblygiad Aelodau pdf eicon PDF 1 MB

Adroddiad gan y Rheolwr Datblygu Adnoddau Dynol ar Hyfforddiant Aelodau.

 

5.

Hyfforddiant ar gyfer aelodau’r Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 214 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar y gofynion hyfforddiant ar gyfer Aelodau’r Pwyllgor Safonau. 

 

6.

Cwynion am Ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 263 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) mewn perthynas â:-

 

(a)  Cynghorwyr Sir, a

(b)  Cynghorwyr Tref a Chymuned

ar gyfer Chwarteri 2 a 3 2019/20.

7.

Penderfyniadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 489 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar Goflyfr Cod Ymddygiad OGCC ar gyfer Ebrill – Mehefin 2019 (Rhifyn 21 – cyhoeddwyd Medi 2019), a Gorffennaf – Medi 2019 (Rhifyn 22 – cyhoeddwyd Hydref 2019). 

 

8.

Penderfyniadau gan Banel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 341 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar benderfyniadau diweddaraf Panel Dyfarnu Cymru.

 

9.

Cyfarwyddyd Ymarfer Panel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 633 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar Gyfarwyddyd Ymarfer PDC dyddiedig 1 Ionawr, 2020.

 

10.

Ceisiadau am Ganiatâd Arbennig

Mae’n arferol i’r Swyddog Monitro baratoi adroddiad i’r Pwyllgor Safonau ar y ceisiadau am ganiatâd arbennig sydd i’w hystyried gan y Pwyllgor Safonau. Yn ystod y cyfnod rhwng y Pwyllgor Safonau ar 17 Medi, 2019 a dyddiad cyhoeddi’r agenda hwn, does dim ceisiadau am ganiatâd arbennig wedi eu derbyn. Ar y sail hwn, does dim adroddiad wedi’i atodi. 

 

11.

Protocol Datrysiad Lleol pdf eicon PDF 2 MB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar Brotocol Datrysiad Lleol y Cyngor.

 

12.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) pdf eicon PDF 261 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau.

 

13.

Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd

O dan Adran 100 (A) (2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, mae'r wasg a'r cyhoedd i gael eu heithrio o'r cyfarfod yn ystod trafodaeth ar yr eitem hon ar y sail ei bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth gyfrinachol. Mae gwybodaeth gyfrinachol yn golygu gwybodaeth a roddir i'r Cyngor gan Adran y Llywodraeth ar delerau sy'n gwahardd ei datgelu cyhoeddus neu wybodaeth na ellir ei datgelu'n gyhoeddus trwy Orchymyn Llys. Nid yw'r gwaharddiad yn destun Prawf Budd y Cyhoedd.

 

14.

I ystyried yr ymateb a dderbyniwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn llythyr dyddiedig 3 Hydref, 2019

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar yr ohebiaeth a dderbyniwyd gan OGCC.

 

15.

Eithrio’r Wasg a’r Cyhoedd pdf eicon PDF 134 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

16.

Adolygiadau a gynhaliwyd yn dilyn derbyn Adroddiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC)

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar adolygiadau yn dilyn derbyn adroddiadau gan y Swyddfa Archwilio Cymru (SAC).