Rhaglen

Cyfarfod Arbennig, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Llun, 8fed Gorffennaf, 2019 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 269 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 3 Mehefin, 2019.

3.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ar Effeithiolrwydd y Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno’r Adroddiad Blynyddol drafft am 2018/19.

4.

Adroddiad Blynyddol 2018/19: Gwrando a Dysgu o Gwynion pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Trefn Gwyno’r Gwasanaethau Cymdeithasol am 2018/19.