Rhaglen

Cynigion Cychwynnol ar gyfer Cyllideb 2020-21, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Llun, 13eg Ionawr, 2020 9.30 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrnyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 312 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforoaethol a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd, 2019.

3.

Gosod Cyllideb 2020/21 - Cynigion Cychwynnol ar gyfer y Gyllideb Refeniw pdf eicon PDF 1022 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

4.

Gosod Cyllideb 2020/21 - Cynigion Cychwynnol ar gyfer y Gyllideb Gyfalaf pdf eicon PDF 1019 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

5.

Panel Sgriwtini Cyllid - Adroddiad Cynnydd pdf eicon PDF 540 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.

6.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 968 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.