Rhaglen

Cynigion Terfynol Cyllideb 2020/21, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Iau, 27ain Chwefror, 2020 9.30 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 265 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol -

 

·                13 Ionawr, 2020

·                14 Ionawr, 2020 (arbennig)

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Proses Gosod Cyllideb 2020/21 - Cynigion Terfynol Drafft ar gyfer y Gyllideb Refeniw pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

4.

Proses Gosod Cyllideb 2020/21 - Cynigion Terfynol Drafft ar gyfer y Gyllideb Gyfalaf pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

5.

Eitem Er Gwybodaeth - Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Llyfrgelloedd 2018/19 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.