Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Llun, 14eg Medi, 2020 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Datganodd y Cynghorwyr Richard Griffiths, Aled Morris Jones, Richard Owain Jones, Dylan Rees, Nicola Roberts, Alun Roberts a Robin Williams (nad yw’n aelod o'r Pwyllgor) ddiddordeb personol, ond nid un a oedd yn rhagfarnu, mewn perthynas ag Eitem 3 ar y rhaglen ar sail gwaith gwirfoddol yr oeddent wedi'i wneud yn ystod cyfnod clo Covid-19.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 339 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 Mawrth, 2020.

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 Mawrth, 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

3.

Craffu ar Ymateb y Cyngor i'r Argyfwng Covid-19 (Gan gynnwys yr Effaith Ariannol) pdf eicon PDF 623 KB

·        Cyflwyno adroddiad y Prif Weithredwr.

 

·        Cyflwyno adroddiad ar lafar gan y Cynghorydd Dafydd Roberts, Cadeirydd y Panel Sgriwtni Cyllid.

Penderfyniad:

Ar ôl ystyried yr adroddiad a thrafodaeth lawn ar y materion a godwyd ynddo, PENDERFYNODD y Pwyllgor -

 

Nodi ymateb y Cyngor i'r pandemig hyd yn hyn a chymeradwyo ymrwymiad Swyddogion a staff yn eu hymateb i'r argyfwng.

 

Nodi'r gwersi a ddysgwyd a'r arferion da a ddatblygwyd yn benodol wrth reoli'r achosion yn y ffatri 2 Sisters ac atal trosglwyddo'r feirws yn ehangach yn y gymuned, a hefyd wrth ymateb i achosion mewn un cartref gofal sy'n eiddo i'r Cyngor.

 

• Bod llythyr yn cael ei anfon at Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru a Phrif Swyddog Meddygol y GIG gan Gadeirydd y Pwyllgor hwn i bwysleisio pryderon y Pwyllgor am y canlynol-

 

Mynediad at brofion ac yn benodol yr angen i sicrhau bod gan gartrefi gofal fynediad hawdd i Borth y DU a bod canlyniadau profion yn cael eu dychwelyd yn amserol

 

Sicrhau y cydymffurfir â chanllawiau a'r angen felly i sicrhau bod digon o adnoddau ar gael i gefnogi gorfodaeth effeithiol o dan y strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu.

 

Cydnabod y gall argyfwng Covid-19 a chyfyngiadau cloi cysylltiedig arwain at alwadau ychwanegol ar y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed a nodi y bydd y mater capasiti o fewn y gwasanaeth  yn cael ei godi ac yn cael sylw trwy strwythurau rhanbarthol.

 

• Bod lles gweithwyr y Cyngor a chymunedau'r ynys, ynghyd â monitro effeithiolrwydd y strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn cael eu cynnwys fel meysydd blaenoriaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor yn ystod 2020/21 a'r tu hwnt.

 

Argymell i'r Pwyllgor Gwaith fod y Byrddau Rhaglen yn cyflwyno adroddiadau cynnydd rheolaidd i'r ddau bwyllgor sgriwtini ar gynllunio ar gyfer yr adferiad a chyflawni yn y normal newydd.

4.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 994 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

Cytuno ar fersiwn gyfredol y flaenraglen waith ar gyfer 2020/21 yn amodol ar gynnwys lles gweithwyr y Cyngor a chymunedau'r ynys, a monitro'r drefn Profi, Olrhain, Diogelu fel meysydd blaenoriaeth y dylid ailedrych arnynt yn y dyfodol.

Nodi'r cynnydd hyd yma wrth weithredu'r flaenraglen waith.