Rhaglen a Phenderfyniadau

Perfformiad Ch3 Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Llun, 8fed Mawrth, 2021 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrnhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Gan gyfeirio at eitem 4 ar y rhaglen, dywedodd y Cynghorydd Nicola Roberts ei bod wedi gwasanaethu fel cyfarwyddwr ar Bartneriaeth Llangefni, y fenter gymdeithasol a fu'n gyfrifol am reoli a rhedeg cwrs Golff Llangefni am gyfnod. Eglurodd fod y Bartneriaeth wedi bod yn ymwneud â'r cwrs golff cyn iddi fod yn gyfarwyddwr.

2.

Adroddiad Cynnydd Gwelliannau Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 908 KB

Cyflwyno adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro.

Penderfyniad:

Penderfynwyd 

 

·         Cadarnhau bod y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn fodlon â chyflymder y cynnydd a'r gwelliannau a wnaed hyd yma yn y Gwasanaethau Cymdeithasol a,

·         Argymell i'r Pwyllgor Gwaith fod cynnydd a chyflymder y gwelliannau yn y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ddigonol.

 

3.

Monitro Perfformiad: Sgorfwrdd Corfforaethol Chwarter 3 2020/21 pdf eicon PDF 890 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

Penderfyniad:

Ar ôl ystyried yr adroddiad a'r diweddariadau a ddarparwyd gan Swyddogion yn y cyfarfod, penderfynodd y Pwyllgor dderbyn yr adroddiad, nodi'r meysydd y mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli i sicrhau gwelliannau i'r dyfodol ac argymell y mesurau lliniaru fel yr amlinellwyd i'r Pwyllgor Gwaith.

GWEITHRED YCHWANEGOL A GYNIGIWYD:

Y Gwasanaeth Tai i ddarparu data ar reoli digartrefedd i gyfarfod nesaf y Pwyllgor

4.

Cwrs Colff Llangefni pdf eicon PDF 5 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd Dros Dro.

Penderfyniad:

Penderfynwyd argymell i'r Pwyllgor Gwaith y dylid gohirio gwerthu tir cwrs Golff Llangefni fel y gellir ystyried opsiynau ar gyfer cynnwys y cyfan o'r tir, neu ran ohono, o fewn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd pan adolygir y Cynllun, ac yn y cyfamser fod yr eiddo Ffridd yn cael ei farchnata i'w werthu ar y farchnad agored ac ailfuddsoddi’r arian a geir o'i werthu yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur.

5.

Blaen Rhaglen Waith pdf eicon PDF 1019 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

·        Cytuno ar fersiwn gyfredol y flaenraglen waith ar gyfer 2020/21.

·        Nodi'r cynnydd hyd yma wrth weithredu'r flaenraglen waith.