Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Mawrth, 22ain Medi, 2020 9.30 o'r gloch

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

2.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2019/20 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro.

Penderfyniad:

Yn dilyn ystyried yr adroddiad a chynnal trafodaeth lawn ar y materion perthnasl, penderfynodd y Pwyllgor – 

 

   I dderbyn Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2019/20 ar y sail ei fod yn fodlon bod yr adroddiad yn – 

 

           Adlewyrchu sefyllfa bresennol y Cyngor o safbwynt y modd y mae’n cyflawni ei Wasanaethau Cymdeithasol;

           Yn adlewyrchiad cywir o’i flaenoriaethau gwella o safbwynt y

            Gwasanaethau Oedolion a Phlant a Theuluoedd ar gyfer y flwyddyn i ddod;  ac

           Yn adlewyrchu atebolrwydd a chyfrifoldebau’r Cyngor o ran ei

            Wasanaethau Cymdeithasol.

 

        Argymell yr Adroddiad Blynyddol i’r Pwyllgor Gwaith ar gyfer ei gymeradwyo.

3.

Adroddiad Cynnydd Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 714 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro.

 

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

          Cadarnhau bod y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn fodlon â chyflymder y cynnydd a'r gwelliannau a wnaed hyd yma yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, ac

          Argymell i'r Pwyllgor Gwaith fod cynnydd a chyflymder y gwelliannau yn  y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ddigonol.

 

GWEITHRED: Bod y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymeithasol Dros dro yn adrodd yn ôl i’r Panel Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol gyda manylion y costau Iechyd Meddwl uwch yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ac i ddiweddaru’r Pwyllgor yn ei gyfarfod nesaf.