Rhaglen a Phenderfyniadau

Cynigion Cyllideb 2021/22 - Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Mawrth, 16eg Chwefror, 2021 9.30 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfodydd Blaenorol pdf eicon PDF 340 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol 

 

·         17 Tachwedd, 2020

·         10 Rhagfyr, 2020 (arbennig)

·         17 Rhagfyr, 2020 (arbennig)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol fel cofnod cywir 

 

17 Tachwedd, 2020

10 Rhagfyr, 2020 (arbennig)

17 Rhagfyr, 2020 (arbennig)

3.

Gosod Cyllideb 2021/2022 (Cyllideb Refeniw) pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad ar y cyd gan y Rheolwr Sgriwtini a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151.

Penderfyniad:

Yn dilyn ystyried y wybodaeth a gyflwynwyd yn ysgrifenedig ac ar lafar yn y cyfarfod ac yn dilyn ystyried y negeseuon gan y cyhoedd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus ac adborth gan y Panel Sgriwtini Cyllid, penderfynwyd argymell i’r Pwyllgor Gwaith gynnydd o 3.75% yn y Dreth Gyngor ar gyfer 2021/22 er mwyn gallu creu cyllideb gytbwys.

4.

Gosod Cyllideb 2021/2022 (Cyllideb Gyfalaf) pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad ar y cyd gan y Rheolwr Sgriwtini a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/ Swyddog Adran 151.

Penderfyniad:

Yn dilyn ystyried y wybodaeth a gyflwynwyd yn ysgrifenedig ac ar lafar yn y cyfarfod ac yn dilyn ystyried y negeseuon gan y cyhoedd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus ac adborth gan y Panel Sgriwtini Cyllid, penderfynwyd argymell y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2021/22 i’r Pwyllgor Gwaith fel y’i cyflwynwyd.

5.

Adroddiad Cynnydd y Panel Sgriwtini Cyllid

Cadeirydd y Panel i adrodd ar lafar.

Penderfyniad:

Cafodd yr adborth a adroddwyd o dan eitemau 3 a 4 uchod ei nodi.

6.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 1019 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

           Cytuno i’r fersiwn gyfredol o’r flaen raglen waith yn amodol ar amserlennu’r ddwy eitem ddilynol yn ymwneud ag ymateb y Cyngor i Covid-19 i gyfarfod mis Ebrill o’r Pwyllgor.

           nodi’r cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu’r flaen raglen waith.

 

GWEITHRED: Rheolwr Sgriwtini i ddiweddaru’r Flaen Raglen Waith yn unol â’r hyn a nodwyd.