Rhaglen

Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol
Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

2.

Is-gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

3.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 214 KB

Cyflwyno cofnodion drafft cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:-

 

  9 Chwefror 2018

  27 Gorffennaf  2018 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Compact Ynys Môn pdf eicon PDF 451 KB

Derbyn diweddariad ar yr uchod gan y Rheolwr Trawsnewid Strategol a Busnes.

6.

Polisi Gwirfoddoli pdf eicon PDF 475 KB

Derbyn diweddariad ar yr uchod gan y Rheolwr Trawsnewid Strategol a Busnes.

 

7.

Cod Ymarfer Ynys Môn ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector pdf eicon PDF 1 MB

Derbyn diweddariad ar yr uchod gan y Rheolwr Trawsnewid Strategol a Busnes.

8.

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor pdf eicon PDF 295 KB

I adolygu’r Pwyllgor.

9.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 801 KB

Cyflwyno er gwybodaeth, adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 28 Hydref 2019.

 

10.

Cyfarfod Nesaf

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor am 2.00 o’r gloch y prynhawn, dydd Mercher, 22 Ebrill 2020 yn Ystafell Bwyllog 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni.