Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mawrth, 4ydd Chwefror, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Derbyn cyflwyniad gan Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru.

4.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Derbyn cyflwyniad gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

5.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - 2020/2024 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adorddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

6.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru ar gyfer 2018/19 pdf eicon PDF 11 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. 

7.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 972 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolydd Sgriwtini.