Rhaglen

Cyfarfod Arbennig, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Iau, 11eg Gorffennaf, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Gogledd Cymru (Rhan 9) - 2018/19 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Cymdeithasol.

4.

Cau allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 36 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol :-

 

“O dan Adran 100(A)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd gallai olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 1 o Atodlen 12A i’r Ddeddf honno a’r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

 

 

5.

Ail-dentro'r Gwasanaeth Byw â Chymorth (Anableddau Dysgu)

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Cymdeithasol.