Rhaglen

Cyfarfod Arbennig - Materion Addysg a Cytundeb Gwastraff, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mawrth, 21ain Ionawr, 2020 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 92 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 12 Tachwedd, 2019.

 

RHAN 1 – MATERION ADDYSG – GWAHODDIAD I HOLL AELODAU’R CYNGOR SIR

4.

Adroddiad Safonau Ysgolion (Haf 2019) pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

 

5.

Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion : Adroddiad Cynnydd pdf eicon PDF 461 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.

 

RHAN 2 – MATERION ERAILL – AELODAU’R PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC ADFYWIO YN UNIG

6.

Trawsnewid Cyfleon Dydd Anableddau Dysgu pdf eicon PDF 6 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

7.

Cau allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 24 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100(A)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd gallai olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 1 o Atodlen 12A i’r Ddeddf honno a’r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

8.

Cytundeb Gwastraff

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog 151 ar Rheolwr Sgriwtini.