Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Llun, 21ain Medi, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Gwnaed datganiad o ddiddordeb personol gan y Cynghorydd Alun Roberts yn Eitem 5 ar sail gwaith gwirfoddol yr oedd wedi'i wneud yn ystod cyfnod clo pandemig Covid-19.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 88 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofndion y cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio a gynhaliwyd ar 11 Mawrth, 2020.

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini  Partneriaeth ac Adfywio a gynhaliwyd ar 11 Mawrth, 2020 yn gywir.

4.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 2019/20 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan Reolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi cynnydd a wnaed gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

5.

Ymateb y Cyngor i'r Argyfwng Covid-19 pdf eicon PDF 476 KB

Cyflwyno adroddiad y Prif Weithredwr.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·           Nodi ymateb y Cyngor i'r pandemig hyd yn hyn;

·           Cytuno ar ei flaenoriaethau ar gyfer craffu ar feysydd o ymateb y Cyngor i'r argyfwng yn ystod 2020/21 a thu hwnt;

·           Argymell i'r Pwyllgor Gwaith fod y Byrddau Rhaglen yn cyflwyno adroddiadau cynnydd rheolaidd i'r ddau bwyllgor sgriwtini ar gynllunio ar gyfer yr  adferiad a pharatoi ar gyfer y normal newydd.

 

6.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor ar gyfer 2020/21 pdf eicon PDF 1001 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi'r Rhaglen Waith o fis Hydref i fis Rhagfyr 2020.