Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mawrth, 10fed Tachwedd, 2020 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cynllun Peilot Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Anableddau Dysgu Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd pdf eicon PDF 416 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Oedolion Dros Dro.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD Cymeradwyo peilota cronfa gyfun rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a gyflwynir gam wrth gam, ar gyfer y

gyllideb byw â chymorth bresennol ar gyfer oedolion sydd ag anableddau

dysgu sy’n byw ar Ynys Môn ac sy’n cael eu cyllido ar y cyd ar hyn o bryd.

 

4.

Cytundeb Llywodraethu 2 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru pdf eicon PDF 8 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD argymell i’r Pwyllgor Gwaith a’r Cyngor Sir y cefnogir yr argymhellion drafft fel y nodir yn yr adroddiad.

 

5.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (Rhan 9: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) pdf eicon PDF 393 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·      Cadarnhau bod y Pwyllgor wedi cymryd i ystyriaeth y gwaith sydd angen ei ymgymryd ag ef gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.

·      Bod y Pwyllgor yn nodi’r gwaith a’r cynnydd sydd wedi’i wneud yn 2019/20 ar y meysydd gwaith sy’n cael eu datblygu’r rhanbarthol drwy’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.

6.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - craffu ar y trefniadau llywodraethu pdf eicon PDF 468 KB

Cyflwyno adroddiad gan Rheolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwnedd ac Ynys Môn.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi trefniadau llywodraethiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ynys Môn a Gwynedd.

 

7.

Rhaglen Waith 2020/21 pdf eicon PDF 418 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi’r Rhaglen Waith ar gyfer Medi 2020 – Ebrill 2021.